Uniwersytet

gwne

Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej, działający przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach zakończył część dydaktyczną projektu pn. „Warsztaty językowo-logopedyczne dla studentów polonistyki i nauczycieli języka polskiego na Litwie”, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego.

Partnerem projektu jest Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie. Wsparciem organizacyjnym ze strony partnera służyło Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej.

Projekt obejmował ponad 120 godzin zajęć warsztatowych głównie w zakresie wypowiedzi ustnych i pisemnych, nadawania mowie kształtu, płynności, bogactwa leksykalnego i stylistycznego oraz eliminowanie zaburzeń komunikacyjnych.

W ramach projektu przeprowadzono 3 bloki zajęć:

19 – 29 kwietnia 2022 r. - blok zajęć on-line;

13-15 czerwca 2022 r. i 17-19 sierpnia 2022 r. - dwa bloki zajęć stacjonarnych w Wilnie.

Warsztaty pozwoliły uczestnikom uzupełnić już posiadaną oraz nabyć nową wiedzę z językoznawstwa polskiego, poznać przyczyny wad wymowy i metody ich eliminowania.  Studenci i nauczyciele poznali też techniki i narzędzia pracy z osobami mającymi problemy w wypowiadaniu się po polsku. Zajęcia przygotowały odbiorców pod względem praktycznym do rzetelnego nauczania fonetyki polskiej (akcent, intonacja), do profesjonalnego prowadzenia zajęć z języka polskiego pod kątem poprawności gramatycznej, poprawnej dykcji oraz właściwej interpretacji głosowej mówionego tekstu.

Informacje medialne o projekcie:

Wywiad z kierownikiem projektu, dr hab. Beatą Walęciuk-Dejneką, Studio Wilno, TVP Wilno: https://wilno.tvp.pl/61906189/18082022-beata-waleciukdejneka

Reportaż TVP Wilno: https://wilno.tvp.pl/61905111/w-dkp-w-wilnie-odbywaja-sie-warsztaty-jezykowe

Fotogaleria