Kandydaci

I Integracyjna Uczelnia w Polsce zaprasza osoby z niepełnosprawnościami – studiuj u nas…

Kandydaci z niepełnosprawnościami mogą uzyskać informacje oraz wsparcie w procesie rekrutacji na studia w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny: 25 643 17 39 lub mailowy: cwn@uph.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz form wsparcia osób z niepełnosprawnościami znajdują się w zakładce kandydaci: cwn.uph.edu.pl/join

O pomoc Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami mogą ubiegać się kandydaci:
1) z niepełnosprawnościami, posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź Orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS lub równoważny dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności;
2) przewlekle chorzy lub niezdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach, którzy nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i przedłożą w Centrum dokumentację o sytuacji zdrowotnej;
3) mający czasową niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach ze względu na nagłą chorobę, utratę sprawności w wyniku wypadku lub inne okoliczności, które zostaną potwierdzone w dokumentacji przedłożonej w Centrum.

Wyżej wymienione osoby zobowiązane są do złożenia Kwestionariusza osoby z niepełnosprawnością. Można to zrobić poprzez internetowy formularz Google zamieszczony na stronie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami lub osobiście w biurze Centrum.

Studentom z niepełnosprawnościami zapewniamy między innymi: usługi tłumaczy języka migowego na każdych zajęciach, usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, transport przystosowanym busem, zajęcia specjalistyczne, nowoczesną bazę dydaktyczną, przystosowane pokoje w domach studenta, pomoc materialną w formie wysokich stypendiów. Więcej informacji na stronie Centrum: https://cwn.uph.edu.pl/ Kandydaci z niepełnosprawnościami, którzy chcą zgłosić się do biura rekrutacji znajdującego się przy ulicy Żytniej 39 w Siedlcach mogą zamówić bezpłatnie transport busem przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami dzwoniąc pod numer Centrum: 25 643 17 39 lub bezpośrednio do pana kierowcy pod numer: 728 794 132.

Centrum na Facebooku

Zapraszamy.