Nauka

 zdjęcie przedstawia logotyp HR Excellence in Research

Logo HR
01.12.2020

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach przystąpił do wewnętrznej ewaluacji z realizacji strategii dotyczącej wdrażania zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Ocena okresowa (Interim Assessment) jest wymogiem Komisji Europejskiej utrzymania wyróżnienia znakiem HR Excellence in Research. W tym celu powołano Zespół monitorujący realizację w UPH strategii HR dla naukowców, który opracował niezbędne w ewaluacji dokumenty:

- analizę dotychczasowej realizacji strategii i planu działania
- plan działania na lata 2020-2023
- listę kontrolną UPH w Siedlcach w zakresie otwartej, transparentnej i merytorycznej rekrutacji (OTM-R)

Dokumenty oceny okresowej:

Kontakt w sprawie Logo HR:
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Tel. +48 25 643 1943
nauka@uph.edu.pl

22.11.2017

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w 2017 roku dołączył do elitarnego grona instytucji w Polsce, które mogą poszczycić się znakiem HR Excellence in Research.

Logo HR Excellence in Research nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażając zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju oraz posiadają przejrzyste procesy rekrutacji pracowników naukowych. Logo nadawane jest jednostkom, które stają się wzorem w związku z zarządzaniem zasobami ludzkimi w obszarze nauki i badań.

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską w 2005 r. jako ważny krok w kierunku utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Karta i Kodeks są zbiorem rekomendowanych zasad, które powinny być stosowane przez instytucje badawcze i instytucje finansujące w całej Europie.

Europejska Karta Naukowca to zbiór ogólnych zasad i wymagań, które określają rolę, obowiązki i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i / lub grantodawców. Celem Karty jest zapewnienie, że charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyja tworzeniu, wymianie i rozpowszechnianiu wiedzy i rozwojowi technologicznemu oraz rozwojowi karier naukowych. Karta uznaje także wartość wszelkiego typu form mobilności będącej środkiem do dalszego rozwoju zawodowego naukowców.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych składa się ze zbioru ogólnych zasad i wymagań, które powinny być przestrzegane przez pracodawców i / lub grantodawców podczas mianowania lub rekrutacji naukowców. Standardy te powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności w odniesieniu do stworzenia atrakcyjnego, otwartego i zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców i są komplementarne do tych opisanych w Europejskiej Karcie Naukowca.

Warunkiem uzyskania Logo HR Excellence in Research było opracowanie strategii UPH dotyczącej wdrażania zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Strategia ta zawiera jasno określone działania, które Uczelnia musi wdrożyć. Po dwóch latach od otrzymania wyróżnienia Uniwersytet będzie zobowiązany do przeprowadzenia ponownej oceny postępu i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu. Z kolei po czterech latach od uzyskania logo Komisja Europejska przeprowadzi analizę z pomocą powołanych przez siebie ekspertów zewnętrznych. Wyniki tego audytu będą warunkowały zachowanie prawa do używania logo przez UPH.

Korzyści z otrzymania logo HR Excellence in Research są następujące:

 • Podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia na Uczelni, która stwarza przyjazne środowisko pracy naukowej i respektuje transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;
 • Wyróżnienie dla Uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R);
 • Premiowanie Uczelni w:
  • międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w Programie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji;
  • krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • konkursach i programach finansowania nauki MNiSW;
 • uwzględnienie posiadania Logo HR w parametryzacji poprzez uzyskanie dodatkowych punktów;
 • Prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców EURAXESS.

Dotychczas zrealizowane działania: