Uniwersytet

zdjęcie przedstawia prowadzącą i uczestników szkolenia Gender Balance

28 lutego w auli Wydziału Humanistycznego odbyło się szkolenie z zakresu równości szans i płci pn.: Gender Balance. Spotkanie zorganizowane przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą było efektem realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi dla naukowców (HR4R) na podstawie której nasza Uczelnia otrzymała prestiżowe logo HR Excellence in Research. O poprowadzenie szkolenia poproszono eksperta zewnętrznego, psycholog Joannę Sajko Stańczyk, która zajmuje się badaniem relacji damsko-męskich oraz panujących w społeczeństwie stereotypów w tym temacie.

Szkolenie adresowane było głównie do pracowników naukowych, ale wzięli w nim udział również przedstawiciele pracowników technicznych i administracji. Jego celem było przybliżenie, zwiększenie świadomości i uwrażliwienie na tematykę równości płci. Mimo, iż środowisko akademickie pozytywnie oceniło sytuację w ankiecie oceniającej zgodność zasad i zwyczajów panujących na naszej Uczelni z Europejską Kartą i Kodeksem Naukowca, dostrzec można było zaznaczający się brak zdania, na co wskazuje istotny odsetek odpowiedzi „nie wiem” (1/3 respondentów). Zdaniem komisji wdrażającej, w tych obszarach, ze względu na ich wrażliwy charakter nawet taki odsetek odpowiedzi negatywnych i wskazujących na brak dostatecznej świadomości powinien być impulsem do wdrożenia działań naprawczych gdyż uczelnia i jej pracownicy stanowią elitę wśród środowiska lokalnego i ich postawa istotnie wpływa na otoczenie społeczno - gospodarcze. Kształtowanie prawidłowych postaw w społeczeństwie i zwalczanie stereotypowego myślenia oraz sposobu postępowania jest zgodne z misją i strategią uczelni.

Prosimy o wypełnienie ankiety oceniającej szkolenie znajdującej się tu: https://goo.gl/forms/7mvs4xrJgo6kVBa73


Materiały szkoleniowe:


Fotogaleria