Nauka

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w następujących dziedzinach:

  • nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  • nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
  • nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
  • nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu
  • nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
  • nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
  • nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
  • nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
  • nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
  • nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo

Zobacz również


DECYZJA Nr 5/2022

REKTORA
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach

z dnia 18 listopada 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwieNa podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwiewyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) ustalam, że rozprawy doktorskie,w ramach wszczętych i niezakończonych postępowań doktorskich, powinny zostać złożonew terminie do dnia 31 marca 2023 r.Zgodnie z art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzająceustawę — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.)prowadzone w pierwszej instancji przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia2023 r. odpowiednio umarza się lub zamyka się.Data 31 grudnia 2023 r. to ostateczny termin, do kiedy na posiedzeniu Senat UPHpowinien podjąć uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora. By było to możliwe, obronarozprawy doktorskiej powinna odbyć się odpowiednio wcześniej. W związkuz powyższym zaleca się aby kandydaci (doktoranci) złożyli rozprawę w ww. terminie orazprzystąpili do egzaminów doktorskich, aby możliwe było przeprowadzenie wymaganychczynności przez komisje doktorskie i Senat niezbędnych do zakończenia przewodudoktorskiego.

REKTOR 
prof. dr hab. Mirosław Minkina

KOMUNIKAT Nr 2/2021

PROREKTORA
DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach

z dnia 26 października 2021 roku

w sprawie terminu posiedzeń Rad Dyscyplin

W związku z obowiązkiem zachowania określonych przepisami terminów w postępowaniach o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego oraz właściwego i terminowego przygotowania dokumentacji z tym związanej, informuję o konieczności ustalania terminów posiedzeń Rad Dyscyplin, z zachowaniem co najmniej dwutygodniowego okresu poprzedzającego najbliższe planowane posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.


PROREKTOR DS. NAUKI
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk