Uniwersytet

Uniwersytet w Siedlcach to uczelnia publiczna powołana w 1969 roku. W ciągu 50 lat siedlecka Uczelnia stała się ważnym ośrodkiem naukowym, artystycznym i kulturotwórczym oraz liderem edukacji w regionie.

W kadencji 2020-2024 funkcję Rektora Uniwersytetu sprawuje prof. dr hab. Mirosław Minkina.

Funkcje Prorektorów pełnią:

  • dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
  • prof. dr hab. Marek Gugała – Prorektor ds. studiów

Jednym z priorytetów działalności Uniwersytetu jest wysoka jakość kształcenia. Oznacza to nie tylko zapewnienie studentom odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także kształtowanie ich postaw, dzięki którym to oni będą tworzyć świadome społeczeństwo gotowe na wyzwania współczesnego świata. W Uniwersytecie kształcimy studentów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Na 3 kierunkach studiów II stopnia matematyce, bezpieczeństwie narodowym oraz zarządzaniu proponowane są również studia w języku angielskim. Na pięciu Wydziałach: Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Wydziale Nauk Humanistycznych, Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Wydziale Nauk Społecznych oraz Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych proponujemy niemal 40 kierunków studiów zarówno o profilu ogólnoakademickim jak i praktycznym.

Prowadzimy również kształcenie na studiach doktoranckich oraz od 2019 r. także w Szkole Doktorskiej w sześciu dyscyplinach:

  • nauki biologiczne,
  • nauki chemiczne,
  • historia,
  • nauki o bezpieczeństwie,
  • rolnictwo i ogrodnictwo,
  • zootechnika i rybactwo.

Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są studia podyplomowe. Prowadzone kierunki studiów dostosowywane są do potrzeb rynku pracy oraz do zainteresowań kandydatów.

Istotnym elementem działalności Uniwersytetu są badania naukowe i współpraca z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą. Uczelnia prowadzi prace rozwojowe i badania naukowe ukierunkowane na rozwój nauki, gospodarki i kultury. Z tego powodu duży nacisk kładziony jest na upowszechnianie wyników badań, transfer technologii i wdrażanie rozwiązań społecznych.

W Uniwersytecie w Siedlcach w czasach globalizacji świata niezwykle ważne jest umiędzynarodowienie. W naszej uczelni studia podejmują młodzi ludzie z zagranicy. Dzięki programowi Erasmus+, studenci mają szansę spędzić semestr lub dwa za granicą lub odbyć praktyki zagraniczne w renomowanych instytucjach europejskich. Program wspiera także wymianę międzynarodową kadry naukowej i administracyjnej uczelni. Pracownicy naukowi  i studenci uczestniczą także w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych. W każdym roku akademickim w uczelni gościmy także zagranicznych profesorów wizytujących, którzy prowadzą zajęcia ze naszymi studentami. Wykładowcy naszego uniwersytetu zapraszani są do zagranicznych ośrodków akademickich w celu prowadzenia tam zajęć dla studentów. Uniwersytet ma także długą tradycję organizacji szkół letnich oraz kursów języka i kultury polskiej dla obcokrajowców a także kursów przygotowanych do podjęcia studiów w Polsce, dzięki którym każdego roku w Uczelni słychać jest fantastyczną mieszankę języków, a Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej tętni życiem.

W Uniwersytecie zapewniamy wszystkim pełen dostęp do całej oferty naszej Uczelni. Siedlecka Uczelnia ponad ćwierć wieku temu jako pierwsza w Polsce wprowadziła integracyjny system kształcenia na poziomie wyższym. Studentom z niepełnosprawnościami oferujemy poprzez Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami wsparcie od momentu rekrutacji aż do odebrania dyplomu. A także potem, ponieważ Biuro Karier naszej uczelni wspiera rozwój kariery zawodowej.

Wszystkie aspekty działalności uczelni wzmacniane są także poprzez realizację projektów naukowych, rozwojowych i dydaktycznych a także inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Obecnie w Uniwersytecie realizowanych jest 12 projektów współfinansowane ze środków europejskiego funduszu społecznego.

Aktualne informacje znaleźć można na stronie internetowej www.uph.edu.pl oraz w mediach społecznościowych: na Facebooku, na Instagramie, na SnapChat i na YouTube.

Zapraszamy do Uniwersytetu w Siedlcach!

Zobacz również:
 

Tekst w języku łatwym do czytania
Tutaj znajduje się logo tekstu łatwego w odczycie