Uniwersytet

KOMUNIKAT Nr 2/2024
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
UNIWERSYTETU W SIEDLCACH

 

z dnia 6 maja 2024 roku
 
 
w sprawie zgłaszania kandydatów
do Senatu Uniwersytetu w Siedlcach na kadencję 2024-2028

 

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu w Siedlcach informuje, co następuje:

 1. Zgodnie z zatwierdzonym przez Senat Uniwersytetu w Siedlcach (dalej jako „Senat”) w dniu 31 stycznia 2024 roku kalendarzem czynności wyborczych, wybory do Senatu na kadencję 2024-2028 odbędą się w dniu 22 maja 2024 r.
 2. Wybory przeprowadzają właściwe Wydziałowe Komisje Wyborcze, Uczelniana Komisja Wyborcza oraz właściwe organy samorządu studentów i doktorantów.
 3. Członków Senatu wybiera ze swojego grona oddzielnie każda z grup wspólnoty Uniwersytetu, zgodnie z ustalonym przez UKW podziałem mandatów.
 4. Kandydata na członka Senatu może zgłosić każdy członek danej grupy wspólnoty Uniwersytetu, posiadający czynne prawo wyborcze.
 5. W celu usprawnienia procesu wyborów, kandydaci do Senatu mogą być zgłaszani
  w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia kandydata, którego wzór stanowi załącznik
  do niniejszego komunikatu.
 6. Do formularza zgłoszenia kandydata należy dołączyć podpisaną zgodę kandydata wraz
  z oświadczeniem o spełnieniu przez niego wymagań do pełnienia funkcji członka Senatu
 7. Wypełnione i podpisane dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6, należy dostarczyć najpóźniej do dnia 20 maja 2024 r., do godziny 15:00, przewodniczącym właściwych Wydziałowych Komisji Wyborczych, a w przypadku wyborów organizowanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą – do Sekcji Organizacyjno-Prawnej (Pałac Ogińskich, pok. 9 i 10).
 8. Kandydaci niezgłoszeni w sposób i w terminie, o którym mowa w ust. 7, mogą być zgłoszeni w trakcie zebrania wyborczego do momentu zamknięcia przez przewodniczącego listy kandydatów, z wykorzystaniem druku zgłoszenia oraz zgody
  i oświadczenia kandydata, o których mowa w ust. 5 i 6.
Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej UwS
dr Marlena Drygiel-Bielińska