Uniwersytet

UCHWAŁA Nr 4/2024UCHWAŁA Nr 4/2024
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJUNIWERSYTETU W SIEDLCACH
z dnia 12 marca 2024 roku
w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków do Uczelnianego Kolegium Elektorów UwS na kadencję 2024-2028

Na podstawie § 42 ust. 2 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu w Siedlcach, stanowiącej załącznik Nr 5 do Statutu UwS, uchwala się, co następuje:

§1
1. Stwierdza się ważność wyborów członków do Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Siedlcach na kadencję 2024-2028.
2. Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała