Kandydaci

 

Tabela opłat za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców w roku akademickim 2024/25
  Lp.Wydział/KierunekRok studiówWysokość opłaty semestralnej
w zł
WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH
1. gospodarka przestrzenna,
rolnictwo,
zarządzanie i produkcja żywności,
zoopsychologia z animaloterapią,
zootechnika
I  3.200
    II, III, IV  2.900
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
2. filologia/ filologia angielska,
filologia polska,
historia,
infobrokerstwo i nowoczesna biurowość,
logopedia,
logopedia z audiologią,
sztuki plastyczne
I, II, III  2.600
WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
3. pielęgniarstwo, kosmetologia, ratownictwo medyczne I  3.800
II  3.500
III  3.200
4. dietetyka I  3.600
II  3.300
III  3.000
5. turystyka i rekreacja I  3.600
II  3.300
III  2.900
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
6. administracja,
bezpieczeństwo informacyjne,
bezpieczeństwo międzynarodowe,
bezpieczeństwo narodowe,
bezpieczeństwo wewnętrzne,
finanse i rachunkowość,
kryminologia,
logistyka,
pedagogika,
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
pedagogika specjalna,
prawo,
zarządzanie
I  3.500
II  2.900
III 2.700

IV,V

2.600
WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH
7. analiza danych,
analityka z diagnostyką molekularną,
biologia,
biologia sądowa,
matematyka
I, II  3.000
III  3.100
   
8.

chemia,
gospodarka odpadami i recykling,
informatyka,
instrumentalna analityka chemiczna,
inżynieria procesów technologicznych

I, II  3.500
III  3.100
IV  2.900
       

Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach niestacjonarnych w języku polskim -> Zarządzenia Rektora 48/2024

Opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.);
  • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym (rodzicem) lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem) obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, na poziomie co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
  • obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Zmiana zasad finansowania po rozpoczęciu studiów
Istnieje możliwość wnioskowania o zmianę warunków studiowania w toku studiów w przypadku otrzymania dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat. Należy zgłosić się w tej sprawie do Działu Organizacji Studiów przy ul. Konarskiego 2, pokój 4.


Stypendium NAWA
Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, jeżeli uzyskał stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).
Kandydaci, którzy otrzymają stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) zwolnieni są z opłat za kształcenie na zasadach określonych w decyzji ministra lub dyrektora NAWA.
Uwaga: jeżeli student ubiega się o przyznanie stypendium NAWA, a ostatecznie go nie otrzyma i nie posiada innych uprawnień zwalniających go z opłat, będzie zobowiązany do płacenia czesnego!


Ważne ! Opłaty za studia dokonywane są na indywidualny numer konta wygenerowany przez system USOSWeb (https://usosweb.uws.edu.pl/) . Dostęp do systemu USOSWeb możliwy jest dopiero po przyjęciu na studia w terminie wskazanym we właściwej decyzji.