Kandydaci

Zarządzenie Rektora Nr 25/2024


Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 
 I etap                          II etap                          III etap                          
Rejestracja elektroniczna w IRK: 1 24.05.-
12.07.2024
do godz. 20.00
15.07.-
22.08.2024
do godz. 16.00
23.08.-
18.09.2024
do godz. 16.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 12.07.2024 22.08.2024 18.09.2024
Egzamin z języka polskiego dla kandydatów cudzoziemców: 12.07.2024
godz. 11.00
22.08.2024
godz. 11.00
18.09.2024
godz. 11.00
Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek logopedia z audiologią: 16.07.2024
godz. 9.00
27.08.2024
godz. 9.00
20.09.2024
godz. 9.00
Ostatni dzień pobierania wpłat
kandydatów przez system IRK:
18.07.2024 29.08.2024 26.09.2024
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: 18.07.2024
godz. 14.00
nie dotyczy II etapu nie dotyczy III etapu

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):
- kandydaci niebędący obywatelami polskimi oraz kandydaci z maturą zagraniczną, maturą międzynarodową (IB), maturą europejską (IB):
10.06.-
12.07.2024
15.07.-
22.08.2024
23.08.-
18.09.2024
Ogłoszenie wyników w systemie IRK - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 02.08.2024
godz. 14.00
30.08.2024
godz. 14.00
27.09.2024
godz. 14.00
Termin doręczenia do dziekanatu
zaświadczenia o braku
przeciwwskazań do podjęcia studiów
wydanego przez lekarza medycyny
pracy (kierunki, dla których jest to
wymagane)
w terminie
określonym w
informacji o
wpisaniu na listę
studentów
w terminie
określonym w
informacji o
wpisaniu na listę
studentów
w terminie
określonym w
informacji o
wpisaniu na listę
studentów
  1. Kandydaci posiadający maturą zagraniczną lub maturą IB lub maturę EB zobowiązani są do zamieszczenia w systemie IRK skanów wymaganych dokumentów.

 


Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia

 
 I etap                          II etap                          III etap                          
Rejestracja elektroniczna w IRK: 24.05.-26.07.2024
do godz. 16.00
29.07.-22.08.2024
do godz. 16.00
23.08.-18.09.2024
do godz. 16.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 26.07.2024 22.08.2024 18.09.2024

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):
kandydaci niebędący obywatelami polskimi oraz kandydaci z dyplomem zagranicznym:
10.06.-26.07.2024 29.07.-22.08.2024 23.08.-18.09.2024
Ostatni dzień pobierania wpłat
kandydatów przez system IRK:
01.08.2024 29.08.2024 26.09.2024
Egzamin z języka polskiego dla kandydatów cudzoziemców: 26.07.2024
godz. 11.00
22.08.2024
godz. 11.00
18.09.2024
godz. 11.00
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów: 31.07.2024
godz. 10.00
27.08.2024
godz. 10.00
20.09.2024
godz. 10.00
Ogłoszenie wyników w systemie IRK - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 02.08.2024
godz. 14.00
30.08.2024
godz. 14.00
27.09.2024
godz. 14.00
Termin doręczenia do dziekanatu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (kierunki, dla
których jest to wymagane)
w terminie
określonym w
informacji o
wpisaniu na listę
studentów
w terminie
określonym w
informacji o
wpisaniu na listę
studentów
w terminie
określonym w
informacji o
wpisaniu na listę
studentów
  1.  Kandydaci posiadający dyplom zagraniczny zobowiązani są do zamieszczenia w systemie IRK skanów wymaganych dokumentów.

 


Terminarz rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim

 
 I etap                          II etap                           
Rejestracja elektroniczna w IRK1 24.05.-12.07.2024
do godz. 16.00
15.07.-13.09.2024
do godz. 16.00
 
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej 12.07.2024 13.09.2024  
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): 03.06.-12.07.2024 15.07.-13.09.2024  
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów: 2 31.07.2024
godz. 12.00
20.09.2024
godz. 12.00
 
Ogłoszenie wyników - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 30.08.2024
godz. 14.00
27.09.2024
godz. 14.00
 

  1. w celu wstępnej weryfikacji kandydat na studia prowadzone w języku angielskim przesyła skany (w języku angielskim lub polskim):
    • świadectwa maturalnego albo dyplomu ukończenia studiów wyższych (z legalizacją lub apostille) z dopiskiem lub jako oddzielny dokument, że świadectwo/dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia albo kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w kraju, w którym wydano świadectwo/dyplom. Zaświadczenie to może być wydane przez uczelnię/instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom;
    • suplementu lub indeksu;
    • certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego.
  2. rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Dotyczy kandydatów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 lub w § 21 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 164/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.