Kandydaci

Etap/Tury rekrutacji 1)

Rejestracja elektroniczna w IRK:Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata:Ostatni dzień pobierania wpłat kandydatów przez system IRK:Ogłoszenie listy rankingowej:Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 2)Składanie dokumentów: 3)Termin doręczenia do dziekanatu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów: 
I etap 04.05.-10.07.2023 4)
do godz. 20.00
10.07.2023 13.07.2023 17.07.2023
godz. 14.00
17.07.2023
godz. 14.00
 18-24.07.2023 04-08.09.2023
26.07.2023
godz. 14.00
27-31.07.2023
02.08.2023
godz. 14.00
03-08.08.2023
10.08.2023
godz. 14.00
11-17.08.2023
22.08.2023
godz. 14.00
23-30.08.2023 do 29.09.2023 r.
12.09.2023
godz. 14.00
13-18.09.2023
19.09.2023
godz. 14.00
20-22.09.2023
25.09.2023
godz. 14.00
26-27.09.2023 do 09.10.2023 r.
28.09.2023
godz. 14.00
29-30.09.2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji 30.09.2023 r. po godz. 16.00

  1. Ogłoszenie kolejnego etapu/tury rekrutacji nastąpi wyłącznie w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I etapie rekrutacji.
  2. Terminy ogłoszenia kolejnych list osób zakwalifikowanych do przyjęcia są zależne od momentu wypełnienia limitu przyjęć. Kolejne ewentualne terminy ogłaszania list osób zakwalifikowanych nieujęte w tabeli powyżej będą ustalane wyłącznie w przypadku niewypełnienia limitu miejsc i podane do wiadomości kandydatów pozostających na liście rezerwowej.
  3. Decyduje data wpływu dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej. Nie ma możliwości składania dokumentów poprzez przesłanie pocztą, kurierem lub w inny niż osobisty sposób. Niedostarczenie kompletu wymaganych dokumentów uznaje się za rezygnację z udziału w rekrutacji i skutkuje odmową przyjęcia na studia. Na zwolnione miejsca zostaną zakwalifikowani kolejni kandydaci z listy rezerwowej, aż do wypełnienia limitu przyjęć.
  4. Kandydaci z maturą zagraniczną lub maturą IB lub maturę EB zamieszczają w systemie IRK skany dokumentów: - czytelny skan (w formacie PDF lub JPEG) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa (z wyłączeniem dyplomu IB/EB) wraz z potwierdzeniem, wydanym przez upoważnioną instytucję, że posiadane świadectwo zagraniczne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którym zostało wydane (w przypadku braku takiej adnotacji na świadectwie) oraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego. Komisja Rekrutacyjna może wymagać od kandydata innych, określonych Uchwałą Nr 158/2022 Senatu UPH z dnia 29 czerwca 2022 r. dokumentów.

Opłata rekrutacyjna

  • Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia w UPH wynosi 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów na danym poziomie studiów. Wysokość opłaty rekrutacyjnej system IRK wylicza po wybraniu przez kandydata kierunku studiów.
  • W trakcie rejestracji w systemie IRK każdemu kandydatowi system wygeneruje indywidualny numer konta bankowego.
  • Opłata rekrutacyjna musi być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zaksięgowania jej na koncie UPH - nie później niż ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek studiów. Zaleca się, aby opłaty dokonywane były przelewem za pośrednictwem systemów gwarantujących szybki przepływ środków, np.: rozliczeń międzybankowych, z rachunków bankowych.
  • Po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na konto UPH, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie jej wniesienia. Jeżeli taka informacja nie ukaże się po około czterech dniach roboczych od momentu jej dokonania, kandydat winien skontaktować się z Działem Organizacji Studiów.
  • Po otrzymaniu informacji o wpłynięciu opłaty na osobiste konto rejestracyjne kandydata, ma on obowiązek sprawdzić ustawienie priorytetów przypisania opłaty do kierunku studiów lub ustawić je samodzielnie w terminie, do którego opłata na dany kierunek studiów musi być zaksięgowana.
  • Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty w przypadku:
    • nieważnej rejestracji (w tym braku zapisu na kierunek, wniesienia opłaty po terminie, negatywnego wyniku egzaminu maturalnego);
    • rejestracji na mniej kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty;
    • nieuruchomienia kierunku z powodu zbyt małej liczby kandydatów.
  • Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje prorektor ds. studiów po zakończeniu procesu rekrutacji, na podstawie złożonego przez kandydata podania.

Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 I etap   II etap   III etap
Rejestracja elektroniczna w IRK: 03.04. - 10.07.2023 
do godz. 20.00            
11.07.- 21.08.2023
do godz. 16.00
 22.08.21.09.2023 do godz. 16.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 10.07.2023  21.08.2023  21.09.2023
Egzamin z języka polskiego dla kandydatów cudzoziemców 10.07.2023
godz. 11.00
 21.08.2023 godz. 11.00  21.09.2023 godz. 11.00
Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek logopedia z audiologią: 12.07.2023
godz. 9.00
 23.08.2023 godz. 9.00  25.09.2023 godz. 9.00
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: 14.07.2023
godz. 14.00
 nie dotyczy II etapu  nie dotyczy III etapu
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): 15-24.07.2023 01-21.08.2023 01-21.09.2023
- kandydaci niebędący obywatelami polskimi oraz kandydaci z maturą zagraniczną, maturą międzynarodową (IB), maturą europejską (IB) 01.06. - 10.07.2023  11.07.- 21.08.2023  22.08. - 21.09.2023
Ogłoszenie wyników w systemie IRK - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 31.07.2023
godz. 14.00
 31.08.2023 godz. 14.00  29.09.2023 godz. 14.00
Termin doręczenia do dziekanatu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (kierunki, dla których jest to wymagane) do 29.09.2023  do 29.09.2023  w terminie określonym w informacji o wpisaniu na listę studentówTerminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia

Tabela zawiera terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia
 I etap                          II etap                          III etap                          
Rejestracja elektroniczna w IRK: 03.04. - 24.07.2023
do godz. 16.00
25.07. - 21.08.2023
do godz. 16.00
22.08. - 21.09.2023
do godz. 16.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 24.07.2023 21.08.2023 21.09.2023
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): 15-24.07.2023 01-21.08.2023 01-21.09.2023
- kandydaci cudzoziemcy oraz kandydaci z dyplomem zagranicznym  01.06. - 24.07.2023 25.07- 21.08.2023 22.08-21.09.2023
Egzamin z języka polskiego dla kandydatów cudzoziemców 24.07.2023
godz. 11.00
21.08.2023
godz. 11.00
21.09.2023
godz. 11.00
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów: 26.07.2023
godz. 10.00
23.08.2023
godz. 10.00
25.09.2023
godz. 10.00
Ogłoszenie wyników w systemie IRK - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 31.07.2023
godz. 14.00
31.08.2023
godz. 14.00
29.09.2023
godz. 14.00
Termin doręczenia do dziekanatu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (kierunki, dla których jest to wymagane) do 29.09.2023 do 29.09.2023 w terminie określonym
w informacji o wpisaniu
na listę studentów

 

  • Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia w UPH wynosi 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów na danym poziomie studiów. Wysokość opłaty rekrutacyjnej system IRK wylicza po wybraniu przez kandydata kierunku studiów.
  • Opłata rekrutacyjna musi być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zaksięgowania jej na koncie UPH - nie później niż ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek studiów. Zaleca się, aby opłaty dokonywane były przelewem za pośrednictwem systemów gwarantujących szybki przepływ środków.
  • Po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na konto UPH, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie jej wniesienia. Jeżeli taka informacja nie ukaże się po około czterech dniach roboczych od momentu jej dokonania, kandydat winien skontaktować się z Działem Organizacji Studiów.
  • Po otrzymaniu informacji o wpłynięciu opłaty na osobiste konto rejestracyjne kandydata, ma on obowiązek sprawdzić ustawienie priorytetów przypisania opłaty do kierunku studiów lub ustawić je samodzielnie w terminie, do którego opłata na dany kierunek studiów musi być zaksięgowana.
  • Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty w przypadku:
    • nieważnej rejestracji (w tym braku zapisu na kierunek, wniesienia opłaty po terminie, negatywnego wyniku egzaminu maturalnego);
    • rejestracji na mniej kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty;
    • nie uruchomienia kierunku z powodu zbyt małej liczby kandydatów.
  • Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje prorektor ds. studiów po zakończeniu procesu rekrutacji, na podstawie złożonego przez kandydata podania.