Kandydaci

Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
ul. Żytnia 39 pok. 2.45
08-110 Siedlce 
tel. 25 643 15 17, 25 643 17 24
monika.niedziolka@uph.edu.pl
tel. 608 647 682
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
W programie studiów znajdują się dwa bloki tematyczne. Jeden dotyczy ogólnych treści dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, drugi finansów publicznych. Oferta studiów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, jak również dużo wiedzy praktycznej. Program studiów obejmuje: podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji organów administracji publicznej oraz zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, prawa administracyjnego oraz kpa, zagadnienia dotyczące sektora finansów publicznych zarówno pod względem ekonomicznym jak i prawnym, z uwzględnieniem problematyki zamówień publicznych, audytu w administracji, ubezpieczeń społecznych oraz gospodarczych, a także partnerstwa publiczno-społecznego.
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Studia pozwalają na uzyskanie niezbędnych kwalifikacji do pracy w administracji publicznej i samorządzie terytorialnym, a także uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie finansów publicznych.
Czas trwania w semestrach:
Studia trwają 2 semestry.
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty: wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - Żytnia 39 pok. 2.45.

Wysokość czesnego (link).
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:

Zjazdy na studiach odbywają się przeciętnie raz w miesiącu: sobota oraz niedziela, w godzinach 8 -18. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego.