Kandydaci

Jednostka prowadząca, adres, kontakt, telefon, e-mail, strona www

Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
ul. Żytnia 39, pokój 3.41
tel. 25 643-18-82
e-mail: ijil@uph.edu.pl
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:

Studia przygotowują do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców (m. in. szkoły, kursy), jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyk i polonistyk uniwersytetów zagranicznych. Słuchacze poznają organizację i metodykę pracy w szkołach lub placówkach nauczania języka polskiego  jako obcego i drugiego. Nabywają  umiejętności stosowania różnych metod i form nauczania, a także metodykę realizacji poszczególnych treści kształcenia w obrębie danego przedmiotu lub zajęć.

Kształcenie prowadzone jest w oparciu o  Rozporządzenia MNiSW z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje grupy zajęć A3 i E.

Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:

Słuchacze nabywają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego.

Czas trwania w semestrach oraz liczba godzin ogółem:

Studia trwają trzy semestry (ogólna liczba 400 godzin, w tym: 30 godzin wykładów, 280 godzin  ćwiczeń oraz 90 godzin praktyk zawodowych nauczycielskich dydaktycznych w placówkach oświatowych kształcących cudzoziemców)

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Kandydaci rejestrują się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a następnie składają wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie (wydruk z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów),

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu), potwierdzonego suplementem oraz potwierdzenie kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w oparciu o standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;

- oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne oraz zasadami ich wnoszenia przez cały czas ich trwania;

- dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie min. B2.

Składając dokumenty Kandydat jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.

Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:

Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (w soboty i niedziele) przez 3 semestry. Semestry 1 i 2 będą odbywały się w formie nauczania zdalnego, 3 semestr stacjonarnie.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen (efektów kształcenia) z przedmiotów określonych planem i programem studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.