Kandydaci

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
Sekretariat INoB
tel. 25 643 18 62, 25 643 18 63
e-mail: bezpieczenstwo@uph.edu.pl


Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:

Cele kształcenia:

 • wyposażenie słuchaczy w kompetencje w zakresie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym;
 • przekazanie wiadomości i umiejętności w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym, pielęgnowania tradycji i dziedzictwa narodowego, zdobywania środków na działania obywatelskie, komunikacji interpersonalnej, praw i obowiązków obywatelskich;
 • wyrobienie umiejętności sprawnego posługiwania się systemami normatywnymi, właściwego doboru metod pracy oraz samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnych problemów poprzez przedstawienie własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii;
 • stworzenie warunków do nabycia przez słuchaczy wiadomości i umiejętności niezbędnych do ciągłego rozwoju zawodowego, przygotowania oraz kreatywnego modernizowania warsztatu pracy w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania wiedzy w wymiarze interdyscyplinarnym;
 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu funkcjonowania wybranych struktur społecznych związanych z problematyką edukacji samorządowej;
 • kształtowanie świadomości zachowań profesjonalnych i etycznych, wrażliwości na potrzeby edukacyjne, gotowości do komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach społecznych.

Program studiów:

 • Bezpieczeństwo i etyka pracy
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Diagnozowanie potrzeb w zakresie inkluzji społecznej
 • Działalność organów administracji państwowej i samorządu lokalnego dla bezpieczeństwa
 • Działalność sektora non profit w zakresie gospodarki społecznej
 • Edukacja dla bezpieczeństwa i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Edukacja kulturowa i międzykulturowa
 • Edukacja obywatelska
 • Globalizacja i regionalizm w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego
 • Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe
 • Organizacje młodzieżowe, społeczne i proobronne
 • Organizacyjne i prawne uwarunkowania funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń
 • Polityka bezpieczeństwa i prawa obywatela
 • Programy wspierania działań obywatelskich w Europie i aktywizacja środowiska lokalnego
 • Protokół dyplomatyczny i savoir vivre
 • Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich
 • Współpraca pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym
 • Wybrane problemy edukacji na szczeblach administracyjnych kraju
 • Zadania samorządu terytorialnego

Adresaci studiów:

 • absolwenci studiów I i II stopnia,
 • pracownicy administracji państwowej i samorządowej,
 • politycy,
 • dyrektorzy szkół,
 • nauczyciele,
 • pracownicy i wolontariusze zaangażowani w działalność organizacji pozarządowych oraz trzeciego sektora
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia:

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów oraz złożeniu egzaminu końcowego

Czas trwania studiów:

2 semestry.

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty zobowiązany jest do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, ul. Żytnia 39 w Siedlcach.

Wysokość czesnego (link).