Kandydaci

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa
ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
tel. 25 643 13 09
e-mail: iro@uph.edu.pl  dwanz@uph.edu.pl

Opis studiów

Celem Podyplomowych Studiów Gospodarka Przestrzenna jest interdyscyplinarne kształcenie słuchaczy w zakresie problematyki planowania, rozwoju regionalnego i ochrony  środowiska w gospodarce przestrzennej. Studia te uzupełniają i poszerzają wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej osobom zatrudnionym lub planującym zatrudnienie w jednostkach samorządowych, administracji gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej. Akcent postawiono na opanowanie wysoko cenionych na rynku pracy umiejętności, na które składają się:

 • analizowanie przyrodniczych i społeczno-kulturowych uwarunkowań gospodarki przestrzennej,
 • inwentaryzacja przestrzeni i wycena jej zasobów,
 • stosowanie komputerowych narzędzi projektowania w gospodarce przestrzennej,
 • wykonywanie opracowań z zakresu projektowania przestrzennego i urbanistycznego,
 • sporządzanie planów infrastruktury technicznej,
 • opracowanie planów rewitalizacji oraz wykonywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • podstawy gospodarki przestrzennej,
 • przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią,
 • społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej,
 • podstawy prawne gospodarki przestrzennej,
 • system informacji przestrzennej,
 • narzędzia projektowania i podstawy geodezji,
 • planowanie przestrzenne,
 • projektowanie urbanistyczne,
 • planowanie i projektowanie infrastruktury technicznej i funkcjonalnej,
 • metody inwentaryzacji przestrzeni przyrodniczej i wycena jej zasobów,
 • zieleń w zagospodarowaniu przestrzennym,
 • zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z ochroną środowiska,
 • gospodarka nieruchomościami w planowaniu przestrzennym,
 • budownictwo energooszczędne i ekologiczne,
 • przygotowanie i ocena efektywności projektów inwestycyjnych,
 • rewitalizacja obszarów zurbanizowanych,
 • rekultywacja terenów zdegradowanych,
 • projekt planistyczny, przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia:

Absolwent podyplomowych  studiów uzyska  specjalistyczną wiedzę z zakresu urbanistyki i planowana przestrzennego, ich przyrodniczych i społecznych aspektów, pozwalających na uczestnictwo w etapach planowania i realizacji procesów rozwoju miast i gmin. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2015 r., art. 5) o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej uprawniają absolwentów do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Warunki przyjęcia:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zarówno o profilu przyrodniczym, technicznym i społecznym.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Sekretariat Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, pokój nr 108
ul. Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce
tel. 25 643 13 09
e-mail: iro@uph.edu.pl
Godziny otwarcia: 8:00 – 15:00

Dodatkowe informacje:

 • studia niestacjonarne trwają 2 semestry, ogólna liczba godzin wynosi 212
 • limit przyjęć: minimalna liczba kandydatów 15 osób.
Wysokość czesnego (link).