Kandydaci

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
08-110 Siedlce, ul. Żytnia 39
tel. (25) 643-18-62, (25) 643-18-63
e-mail. bezpieczenstwo@uph.edu.pl             

Facebook: https://www.facebook.com/INSiBUPH

Instagram: https://www.instagram.com/inob_siedlce/


Opis studiów

Po ukończeniu studiów absolwenci:

 • Zdobędą wiedzę na temat teoretycznych oraz prawnych podstaw ochrony środowiska, systemów zarządzania energią, technologii przyjaznych środowisku, monitoringu zanieczyszczeń oraz gospodarki odpadami, logistyki materiałów niebezpiecznych, a także ratownictwa chemicznego.
 • Zdobędą pożądane w każdym podmiocie administracyjnym oraz gospodarczym kwalifikacje audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego.
 • Uzyskają kompetencje niezbędne do prowadzenia szerokiego spektrum działań edukacyjnych i promocyjnych z zakresu ochrony środowiska i zarządzania jego zasobami.

Cele kształcenia

 1. Zdobycie wiedzy w zakresie teoretycznych i prawnych podstaw ochrony środowiska w Polsce w kontekście wykonywania czynności administracyjnych w podmiotach administracji publicznej i w jednostkach gospodarczych.
 2. Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu monitoringu zanieczyszczeń, gospodarki odpadami, ratownictwa chemicznego oraz adaptacji terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.
 3. Zdobycie umiejętności pozwalających na pełnienie roli edukatora w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami.
 4. Zdobycie uprawnień audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego. 

 Plan studiów

 1. Technologie przyjazne środowisku i odnawialne źródła energii
 2. Systemy zarządzania energią
 3. Zagrożenia klimatyczne i procesy adaptacyjne
 4. Prognozowanie w zarządzaniu zasobami
 5. Ochrona środowiska w administracji publicznej
 6. Promocja postaw proekologicznych
 7. System zarządzania środowiskowego
 8. Audytor wewnętrzny
 9. Prawne podstawy ochrony środowiska
 10. Zagrożenia i ochrona środowiska na obszarach wiejskich
 11. Edukacja ekologiczna społeczeństwa
 12. Analiza współzależności w badaniach zanieczyszczeń
 13. Gospodarka odpadami
 14. Logistyka materiałów niebezpiecznych
 15. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko i na Obszary Natura 2000
 16. Adaptacje terenów zurbanizowanych do zmian klimatu
 17. Monitoring zanieczyszczeń w środowisku, w tym jakości powietrza
 18. Ratownictwo chemiczne


Wymagane dokumenty:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.


Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Nauk
o Bezpieczeństwie, ul. Żytnia 39.


Informacje dodatkowe:

Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć łącznie 222 godziny realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Po uzyskaniu wymaganych programem studiów zaliczeń oraz zdaniu egzaminu końcowego słuchacze otrzymają ustalone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Organizatorem Podyplomowych Studiów Zarządzania Środowiskowego jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Nauk Społecznych we współpracy z Wydziałem Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.


Adres organizatora:

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

08-110 Siedlce

ul. Żytnia 39

www.inob.edu.pl 

Kierownik Podyplomowych Studiów Cyberbezpieczeństwa;

dr hab. Paweł Szmitkowski, prof. uczelni

tel. 501 591 035

e-mail pawel.szmitkowski@uph.edu.pl


Osoba do kontaktu:

mgr inż. Anna Nowosad

tel. (25) 643-18-62, (25) 643-18-63

e-mail. bezpieczeństwo@uph.edu.pl

facebook: www.facebook.com/INoBUPH

instagram: https://www.instagram.com/inob_siedlce/

www.inob.edu.pl