Kandydaci

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39 pok. 1.43
08-110 Siedlce
tel. 25 643 18 33
e-mail: 
pedagogika@uph.edu.pl

Opis studiów:

Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami stawiane podmiotom publicznym. Odpowiedzialność za wdrażanie dostępności w organizacji spoczywa na specjalistach wykazujących się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie dostępności i problematyki osób ze szczególnymi potrzebami we wszystkich obszarach kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania każdej organizacji, niezależnie od specyfiki jej działania. Po zakończeniu studiów podyplomowych słuchacz będzie wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację wymagań Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami stawiane podmiotom publicznym. Będzie w pełni gotów do stosowania wytycznych, norm i dobrych praktyk w zakresie dostępności we wszystkich obszarach działalności organizacji (klient, komunikacja, usługi, kadry, zarządzanie). Ponadto będzie posiadał wiedzę na temat uniwersalnego projektowania oraz zarządzania dostępnością przy wykorzystaniu nowych mediów i zintegrowanego zarządzania sferą publiczną.

Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:

1. Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności umożliwiających realizację wymagań ww. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami stawianych podmiotom publicznym.

2. Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

3. Zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu koordynatora do spraw dostępności i projektowania uniwersalnego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu koordynatora do spraw dostępności.

Czas trwania:

2 semestry/studia niestacjonarne

Wymagania ogólne:

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia na formularzu wygenerowanym przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów,

2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Wysokość czesnego:

ZARZĄDZENIE Nr 86/2022 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 21 lipca 2022 roku zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 67/2022 z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2022/2023 oraz Zarządzenie Rektora Nr 68/2022 z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2022/2023 dla absolwentów UPH.