Kandydaci

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Polityce i Administracji 
ul. Żytnia 39 pok. 2.45
08-110 Siedlce
tel. 25 643 15 17
e-mail: 
inpa@uph.edu.pl

Opis studiów:

Cele kształcenia:

  1. Uzyskanie uprawnień niezbędnych dla spełnienia wymagań do powierzenia stanowisk kierowniczych (powołania na stanowisko) w szkołach i placówkach.
  2. Nabycie kompetencji w zakresie sprawnego posługiwania się przepisami prawa oświatowego, efektywnego i skutecznego zarządzania szkołą (placówką) oraz kompetencji kierowniczych niezbędnych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej obsługującej system oświaty.
  3. Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do tworzenia skutecznej współpracy i współdziałania na rzecz rozwoju sytemu oświaty i jego jednostek.

Plan studiów:
Semestr 1
1. Przywództwo edukacyjne - wykład monograficzny
2. Zasady wykładni prawa - wykład monograficzny
3. Podstawy zarządzania w systemie oświaty
4. Prawo jako narzędzie zarządzania w systemach oświaty
5. Zarządzanie zmianą
6. Informatyczne narzędzia zarządzania (IT)
7. Metody, strategie i taktyka postępowania przywódczego
8. Komunikowanie podmiotów podstawą współpracy w oświacie
9. Metody i formy aktywnej współpracy ze środowiskiem szkolnym
10. Budowanie kompetencji kierowniczych i modelu pracy zespołowej

Semestr 2
1. Oświatowe prawo pracy
2. Zarządzanie finansami i majątkiem publicznym
3. Systemy informacyjne w zarządzaniu oświatą
4. Obowiązki ustawowe, odpowiedzialność i uprawnienia w zarządzaniu oświatą
5. Podstawy prawne zarządzania szkołą (placówką)
6. Projektowanie pracy w szkole
7. Praktyka zarządzania szkołą (placówką)
8. Rozwiązywanie problemów
9. Nadzór formalny i pedagogiczny w procesie zarządzania jakością
10. Projekty szkolne w procesie kształcenia i wychowania
11. Praktyki zawodowe, 40 godz.

Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:

Spełnienie wymagań, uzyskanie uprawnień i kompetencji niezbędnych do powierzenia stanowisk kierowniczych (powołania na stanowisko) w szkołach i placówkach oraz dodatkowych kompetencji kierowniczych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej obsługującej system oświaty.
Wymagania i kompetencje, o których mowa określone są przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej, publicznej placówce (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1449), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (tekst jedn.: Dz. U., poz. 973), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U., poz. 473) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U., poz. 1960).

Czas trwania w semestrach oraz liczba godzin ogółem:

2 semestry/ 188 godzin/studia niestacjonarne

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Słuchaczami studiów mogą być:

1) osoby zainteresowane pełnieniem funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych oraz zajmowaniem stanowisk urzędniczych w kuratoriach (o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1), posiadające wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej,

2) osoby zainteresowane objęciem stanowisk w administracji rządowej i samorządowej (w tym w kuratoriach na stanowiskach pomocniczych, o których mowa w §6 ust. 1 pkt 2) obsługującej system oświaty) legitymujące się wykształceniem wyższym i tytułem zawodowym licencjata, magistra i magistra inżyniera lub równorzędnym.

Dokumenty rekrutacyjne wymagane od w/w kandydatów:

  • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu)

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.45 (godz. 8.30 - 15.30).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).