Kandydaci

Opis studiów:

Studia  mają na celu nabycie kompetencji menedżerskich w zakresie profesjonalnego zarządzania klubami i organizacjami sportowymi oraz wydarzeniami sportowymi i karierami zawodników sportowych.

Program kształcenia jest skupiony na przekazaniu słuchaczom aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji sportowych. Uczestnicy poznają ponadto szeroki zasób metod i technik z zakresu wpływania i kształtowania relacji z zawodnikami, zespołem i personelem oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności sportowej.  Ponadto w procesie kształcenia budowana jest świadomość słuchacza w zakresie norm i aspektów prawa sportowego. Zwrócona jest również uwaga na praktyczne aspekty zarządzania infrastrukturą sportową.

Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:

Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał:

 • kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą funkcjonowania organizacji sportowych, planowania i organizowania imprez sportowych, identyfikacji i rozwoju talentów sportowych oraz zarządzania infrastrukturą sportową i systemem bezpieczeństwa imprez sportowych;
 • umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w sektorze sportu;
 • umiejętności podejmowania decyzji związanych z finansami organizacji sportowej;
 • umiejętności kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych.

Po ukończeniu studiów absolwent jest gotowy do pracy  w charakterze:

 • menadżera w klubach i organizacjach sportowych
 • eksperta w zakresie kierowania i administrowania obiektami sportowymi oraz organizowania imprez sportowych
 • specjalisty w zakresie zarządzania karierą sportową,

Plan studiów

Semestr 1

 • Zarządzanie klubem sportowym,
 • Socjologia w sporcie,
 • Finansowanie działalności sportowej,
 • Prawo w sporcie,
 • Organizacje i zarządzanie imprezami sportowymi,
 • E- sport

Semestr 2

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w sporcie
 • Marketing instytucji sportowej,
 • Identyfikacja i rozwój talentów w sporcie,
 • Zarządzanie infrastrukturą sportową,
 • Zarządzanie systemem bezpieczeństwa imprez sportowych,
 • Warsztaty zarządzania w sporcie,
 • Pedagogika sportu.

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia realizowane są w trakcie sesji weekendowych. Studia kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.