Kandydaci

Miejsce składania dokumentów

 

 • Dokumenty od kandydatów z obywatelstwem polskim na studia na kierunek lekarski, przyjmowane są w  budynku Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu przy ul. Prusa 14, pok. 107, I piętro. Punkt czynny jest od 15 lipca do 04 października 2024 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Na kierunek lekarski  nie ma możliwości składania dokumentów poprzez przesłanie pocztą, kurierem lub w inny niż osobisty sposób.
 • Dokumenty od kandydatów z obywatelstwem polskim posiadającym dyplom zagraniczny, maturę zagraniczną albo maturę międzynarodową (IB) albo maturę europejską (EB)  przyjmowane są w Dziale Organizacji Studiów przy  ul. Konarskiego 2 pok. 4. Obsługa Kandydatów prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, tel. 025/643 19 06 lub 025/643 19 25.
 • Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał dokumentu do wglądu).

Decyduje data wpływu dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej. Nie ma możliwości składania dokumentów poprzez przesłanie pocztą, kurierem lub w inny niż osobisty sposób.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na kierunek lekarski, po otrzymaniu na osobiste konto rejestracyjne informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów:


1) oryginał świadectwa dojrzałości albo jego oryginalny odpis uzyskany w trybie nowej matury albo oryginał świadectwa dojrzałości albo jego oryginalny odpis uzyskany w trybie starej matury wraz z zaświadczeniami OKE o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo oryginał dyplomu IB albo oryginał dyplom EB albo oryginał świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą;
2) ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego kandydata;
3) podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii w przypadku kandydatów nieposiadających ELS wydanej przez UwS;
4) oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów;
5) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku lekarskim. Skierowanie do lekarza medycyny pracy kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów;*
6) zaświadczenie o odbyciu szczepienia przeciwko WZW typu B.
 • Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o odbyciu szczepień kandydat zobowiązany jest do dostarczyć do dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w terminie określonym w informacji o przyjęciu na studia. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwi podjęcie studiów.
 • Kandydaci, z maturą zagraniczną, maturą IB lub maturę EB zobowiązani są do zamieszczenia w systemie IRK w terminie do 12 lipca 2024 r. czytelnego skanu (w formacie PDF lub JPEG) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa (z wyłączeniem dyplomu IB/EB) wraz z potwierdzeniem, wydanym przez upoważnioną instytucję, że posiadane świadectwo zagraniczne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którym zostało wydane (w przypadku braku takiej adnotacji na świadectwie) oraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego. Komisja Rekrutacyjna może wymagać od kandydata innych, określonych Uchwałą Senatu Nr 164/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. dokumentów.
*UWAGA !
Student może posiadać tylko jedną legitymację. Opłatę za ELS wpłacają wyłącznie osoby, które nie posiadają legitymacji wydanej przez UPH/UwS (np. studenci lub tegoroczni absolwenci).
Opłatę za Elektroniczną Legitymacje Studencką należy wnieść w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia, wyłącznie na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany w systemie USOSweb na stronie www.uws.edu.pl w zakładce STUDENCI/System USOSweb.
W celu skorzystania z programu USOSweb należy wykorzystać adres e-mail jako identyfikator oraz hasło, które były używane podczas rejestracji w systemie IRK. Osoby będące już wcześniej studentami UwS logują się w systemie USOSweb przy pomocy dotychczasowych danych.

**Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy mogą być wykonane bezpłatnie w placówkach służby zdrowia, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przed zgłoszeniem się na badania należy zapytać czy placówka wykonuje badania w ramach wolnego limitu określonego umową.
Wykaz placówek z Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć do właściwego dziekanatu w terminie określonym w zarządzeniu Rektora. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia podjęcie studiów.
Zakres czynników szkodliwych określony jest zarządzeniem Nr 49/2023 Rektora z dnia 26 maja 2023 r.

Składanie dokumentów 

 • Dokumenty od kandydatów na studia z polskim obywatelstwem oraz z polską maturą/polskim dyplomem przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69 i 0.70. Punkt czynny jest od 15 lipca 2024 r., od poniedziałku do soboty w godz. 8-16.
 • Dokumenty od kandydatów z dyplomem zagranicznym, maturą zagraniczną albo maturą międzynarodową (IB) albo maturą europejską (EB) przyjmowane są w Dziale Organizacji Studiów przy  ul. Konarskiego 2 pok. 4. Obsługa Kandydatów prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, tel. 025/643 19 06 lub 025/643 19 25;
 • Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał dokumentu do wglądu).
 • W Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata nie ma możliwości skorzystania z dostępu do komputerów.
 • Dokumenty wysyłane pocztą lub kurierem należy wysłać na adres:

Uniwersytet w Siedlcach
KOMISJA REKRUTACYJNA
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce

WAŻNE! dokumenty przesyłane pocztą muszą zawierać oryginały lub odpisy świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, suplement do dyplomu lub indeksu (jeżeli jest to wymagane)
 

WYMAGANE DOKUMENTY
Na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie
kandydat zobowiązany jest złożyć w terminie określonym Zarządzeniem Rektora:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);
 • podanie o przyjęcie na studia zawierające zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata (Uwaga: status zdjęcia „Czekające na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania);
 • podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii;*
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • teczkę na dokumenty.
Dokumenty dodatkowe:
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy - w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki: analityka z diagnostyką molekularną, biologia, biologia sądowa, chemia, dietetyka, gospodarka odpadami i recykling, informatyka, instrumentalna analiza chemiczna, inżynieria procesów technologicznych, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, zarządzanie i produkcja żywności, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika - skierowanie zostanie wysłane kandydatowi na adres domowy wraz z informacją o wpisie na listę studentów w terminie ogłoszenia wyników rekrutacji. Orzeczenie należy dostarczyć do dziekanatu wydziału w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia;**
 • zaświadczenie o odbyciu szczepienia przeciwko WZW typu B - w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek kosmetologia. Kserokopię dokumentu należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia;
 • kandydaci z obywatelstwem polskim posiadający świadectwo maturalne uzyskane za granicą składają dodatkowo dokumenty określone w Uchwale Senatu Nr 164/2023 z 21 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2024/2025.
Na studia II stopnia kandydat bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest złożyć:
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);
 • podanie o przyjęcie na studia zawierające zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego kandydata (Uwaga: status zdjęcia „Czekające na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • teczkę na dokumenty.

Dokumenty dodatkowe:

 • potwierdzenie uzyskania przygotowania pedagogicznego lub nauczycielskiego (np. suplement do dyplomu, indeks) – dotyczy kandydatów na kierunek logopedia, pedagogika;
 • suplement do dyplomu lub indeks – dotyczy wyłącznie kandydatów, w przypadku których zachodzi konieczność rozstrzygnięcia, czy ukończony przez kandydata kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym lub na kierunek filologia w celu stwierdzenia języka obcego ukończonego przez kandydata, jeżeli na dyplomie nie występuje nazwa specjalności;
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii, identycznej ze zdjęciem złożonym w teczce kandydata;*
 • zaświadczenia lekarza medycyny pracy – w przypadku kierunków: biologia, chemia, dietetyka, pielęgniarstwo - skierowanie zostanie wysłane kandydatowi na adres domowy wraz z informacją o wpisie na listę studentów w terminie ogłoszenia wyników rekrutacji. Orzeczenie należy dostarczyć do dziekanatu wydziału w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia;**
 • kandydaci z obywatelstwem polskim posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą składają dodatkowo dokumenty określone w Uchwale Senatu Nr 164/2023 z 21 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2024/2025.

*UWAGA !

Student może posiadać tylko jedną legitymację. Opłatę za ELS wpłacają wyłącznie osoby, które nie posiadają legitymacji wydanej przez UPH/UwS (np. studenci lub tegoroczni absolwenci).

Opłatę za Elektroniczną Legitymacje Studencką należy wnieść w terminie podanym w informacji o przyjęciu na studia, wyłącznie na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany w systemie USOSweb na stronie www.uws.edu.pl w zakładce STUDENCI/System USOSweb.

W celu skorzystania z programu USOSweb należy wykorzystać adres e-mail jako identyfikator oraz hasło, które były używane podczas rejestracji w systemie IRK. Osoby będące już wcześniej studentami UwS logują się w systemie USOSweb przy pomocy dotychczasowych danych.

**Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy mogą być wykonane bezpłatnie w placówkach służby zdrowia, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przed zgłoszeniem się na badania należy zapytać czy placówka wykonuje badania w ramach wolnego limitu określonego umową.

Wykaz placówek z Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć do właściwego dziekanatu w terminie określonym w zarządzeniu Rektora. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia podjęcie studiów.

Zakres czynników szkodliwych określony jest zarządzeniem Nr 49/2023 Rektora UPH z dnia 26 maja 2023 r.