Kandydaci

Etap/Tury rekrutacji 1)

Rejestracja elektroniczna w IRK:Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata:Ostatni dzień pobierania wpłat kandydatów przez system IRK:Ogłoszenie listy rankingowej:Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 3)Składanie dokumentów:4)  Termin doręczenia do dziekanatu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów: 
I etap 24.05.-12.07.2024 2)
do godz. 20.00
12.07.2024 18.07.2024 19.07.2024
godz. 14.00
19.07.2024
godz. 14.00
 22-23.07.2024 w terminie określonym w informacji o wpisaniu na listę studentów
25.07.2024
godz. 14.00
26 i 29.07.2024
31.07.2024
godz. 14.00
01-02.08.2024
06.08.2024
godz. 14.00
07-08.08.2024
12.08.2024
godz. 14.00
13-14.08.2024 w terminie określonym w informacji o wpisaniu na listę studentów
19.08.2024
godz. 14.00
20-21.08.2024
23.08.2024
godz. 14.00
26-27.08.2024
29.08.2024
godz. 14.00
30.08 i 02.09.2024 w terminie określonym w informacji o wpisaniu na listę studentów
04.09.2024
godz. 14.00
05-06.09.2024
   

1) Ogłoszenie kolejnego etapu/tury rekrutacji nastąpi wyłącznie w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I etapie rekrutacji.

2) Kandydaci z obywatelstwem polskim posiadający maturą zagraniczną lub maturą IB lub maturę EB zamieszczają w systemie IRK skany wymaganych dokumentów.

3) Terminy ogłoszenia kolejnych list osób zakwalifikowanych do przyjęcia są zależne od momentu wypełnienia limitu przyjęć. Kolejne ewentualne terminy ogłaszania list osób zakwalifikowanych nieujęte w tabeli powyżej będą ustalane wyłącznie w przypadku niewypełnienia limitu miejsc i podane do wiadomości kandydatów pozostających na liście rezerwowej.

4) W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek lekarski, nie ma możliwości składania dokumentów poprzez przesłanie pocztą, kurierem lub w inny niż osobisty sposób. Decyduje data wpływu dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.

 • Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia w UwS wynosi 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów na danym poziomie studiów. Wysokość opłaty rekrutacyjnej system IRK wylicza po wybraniu przez kandydata kierunku studiów.
 • W trakcie rejestracji w systemie IRK każdemu kandydatowi system wygeneruje indywidualny numer konta bankowego.
 • Opłata rekrutacyjna musi być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zaksięgowania jej na koncie UwS - nie później niż ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek studiów. Zaleca się, aby opłaty dokonywane były przelewem za pośrednictwem systemów gwarantujących szybki przepływ środków, np.: rozliczeń międzybankowych, z rachunków bankowych.
 • Po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na konto UwS, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie jej wniesienia. Jeżeli taka informacja nie ukaże się po około czterech dniach roboczych od momentu jej dokonania, kandydat winien skontaktować się z Działem Organizacji Studiów.
 • Po otrzymaniu informacji o wpłynięciu opłaty na osobiste konto rejestracyjne kandydata, ma on obowiązek sprawdzić ustawienie priorytetów przypisania opłaty do kierunku studiów lub ustawić je samodzielnie w terminie, do którego opłata na dany kierunek studiów musi być zaksięgowana.
 • Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty w przypadku:
  • nieważnej rejestracji (w tym braku zapisu na kierunek, wniesienia opłaty po terminie, negatywnego wyniku egzaminu maturalnego);
  • rejestracji na mniej kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty;
  • nieuruchomienia kierunku z powodu zbyt małej liczby kandydatów.
 • Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje prorektor ds. studiów po zakończeniu procesu rekrutacji, na podstawie złożonego przez kandydata podania.

Terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie 

 I etap   II etap   III etap
Rejestracja elektroniczna w IRK: 24.05.- 12.07.2024 1) 
do godz. 20.00            
15.07.- 22.08.2024 1)
do godz. 16.00
23.08.- 18.09.2024 1)
do godz. 16.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 12.07.2024 22.08.2024 18.09.2024
Egzamin z języka polskiego dla kandydatów cudzoziemców 12.07.2024
godz. 11.00
22.08.2024
godz. 11.00
18.09.2024
godz. 11.00
Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek logopedia z audiologią: 16.07.2024
godz. 9.00
27.08.2024
godz. 9.00
20.09.2024
godz. 9.00
Ostatni dzień pobierania wpłat kandydatów przez system IRK: 18.07.2024 29.08.2024 26.09.2024
Ogłoszenie list rankingowych oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: 18.07.2024
godz. 14.00
 nie dotyczy  nie dotyczy
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): 19-26.07.2024 05-22.08.2024 01-18.09.2024
- kandydaci niebędący obywatelami polskimi oraz kandydaci z maturą zagraniczną, maturą międzynarodową (IB), maturą europejską (EB) 10.06.- 12.07.2024 15.07.- 22.08.2024 23.08.- 18.09.2024
Ogłoszenie wyników w systemie IRK - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 02.08.2024
godz. 14.00
30.08.2024
godz. 14.00
27.09.2024
godz. 14.00
Termin doręczenia do dziekanatu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (kierunki, dla których jest to wymagane) w terminie określonym w informacji o wpisaniu na listę studentów w terminie określonym w informacji o wpisaniu na listę studentów  w terminie określonym w informacji o wpisaniu na listę studentów
 
1)Kandydaci posiadający maturą zagraniczną lub maturą IB lub maturę EB zobowiązani są do zamieszczenia w systemie IRK skanów wymaganych dokumentów.


Terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia

Tabela zawiera terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia
 I etap                          II etap                          III etap                          
Rejestracja elektroniczna w IRK: 24.05. - 26.07.2024 1)
do godz. 16.00
29.07. - 22.08.2024 1)
do godz. 16.00
23.08. - 18.09.2024 1)
do godz. 16.00
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata: 26.07.2024 22.08.2024 18.09.2024
Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą): 19-26.07.2024 05-22.08.2024 01-18.09.2024
- kandydaci cudzoziemcy oraz kandydaci z dyplomem zagranicznym  10.06. - 26.07.2024 29.07- 22.08.2024 23.08-18.09.2024
Ostatni dzień pobierania wpłat kandydatów przez system IRK 01.08.2024 29.08.2024 26.09.2024
Egzamin z języka polskiego dla kandydatów cudzoziemców 26.07.2024
godz. 11.00
22.08.2024
godz. 11.00
18.09.2024
godz. 11.00
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów: 31.07.2024
godz. 10.00
27.08.2024
godz. 10.00
20.09.2024
godz. 10.00
Ogłoszenie wyników w systemie IRK - list osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia: 02.08.2024
godz. 14.00
30.08.2024
godz. 14.00
27.09.2024
godz. 14.00
Termin doręczenia do dziekanatu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (kierunki, dla których jest to wymagane) w terminie określonym
w informacji o wpisaniu
na listę studentów
w terminie określonym
w informacji o wpisaniu
na listę studentów
w terminie określonym
w informacji o wpisaniu
na listę studentów

1)
Kandydaci posiadający dyplom zagraniczny zobowiązani są do zamieszczenia w systemie IRK skanów wymaganych dokumentów.

 

 • Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia w UwS wynosi 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów na danym poziomie studiów. Wysokość opłaty rekrutacyjnej system IRK wylicza po wybraniu przez kandydata kierunku studiów.
 • Opłata rekrutacyjna musi być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zaksięgowania jej na koncie UwS - nie później niż ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek studiów. Zaleca się, aby opłaty dokonywane były przelewem za pośrednictwem systemów gwarantujących szybki przepływ środków.
 • Po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na konto UwS, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie jej wniesienia. Jeżeli taka informacja nie ukaże się po około czterech dniach roboczych od momentu jej dokonania, kandydat winien skontaktować się z Działem Organizacji Studiów.
 • Po otrzymaniu informacji o wpłynięciu opłaty na osobiste konto rejestracyjne kandydata, ma on obowiązek sprawdzić ustawienie priorytetów przypisania opłaty do kierunku studiów lub ustawić je samodzielnie w terminie, do którego opłata na dany kierunek studiów musi być zaksięgowana.
 • Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty w przypadku:
  • nieważnej rejestracji (w tym braku zapisu na kierunek, wniesienia opłaty po terminie, negatywnego wyniku egzaminu maturalnego);
  • rejestracji na mniej kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty;
  • nie uruchomienia kierunku z powodu zbyt małej liczby kandydatów.
 • Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje prorektor ds. studiów po zakończeniu procesu rekrutacji, na podstawie złożonego przez kandydata podania.