Pracownicy

tytulowe
W dniach 25-26 września odbył się I Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie. Powstało ono w 2013 r. z inicjatywy pracowników Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jak stwierdził dotychczasowy przewodniczący prof. dr hab. Marian CieślarczykMiniony okres funkcjonowania Towarzystwa, to czas pogłębionej refleksji nad naukami o bezpieczeństwie, głównie ich tożsamością metodologiczną – na ile podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie utrwalają ich aspekt poznawczy i utylitarny.

Nauki o bezpieczeństwie jako najmłodsza dyscyplina naukowa funkcjonują w nauce polskiej od 2011 roku. Sześcioletni okres budowania tożsamości naukowej tej dyscypliny w warunkach transdyscyplinarności wiedzy i interdyscyplinarnego podejścia badawczego do identyfikacji podstawowych problemów bezpieczeństwa oraz ich deskrypcji, eksplanacji, diagnozy, prognozy, systematyzacji pojęć i budowania tożsamości metodologicznej wydaje się być stosunkowo krótki, jednak wystarczający do refleksji nad dokonaniami nauk o bezpieczeństwie i ich przyszłości w nauce polskiej”. Aktualnie do Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie należą 223 osoby, reprezentujące ośrodki akademickie z terenu całego kraju.

Celem I Kongresu PTNB w części statutowo-organizacyjnej, w ramach Walnego Zebrania Członków, było dokonanie podsumowania i oceny dotychczasowej działalności oraz wybranie jego władz naczelnych na kolejną kadencję, a także określenie założeń programowych i organizacyjnych funkcjonowania Towarzystwa na kolejne lata. W części drugiej Kongresu, podczas konferencji naukowej, dokonano swoistego bilansu dotychczasowego dorobku nauk o bezpieczeństwie w sferze teoretyczno-metodologicznej, edukacyjnej i praktycznej oraz dyskurs dotyczący przyszłości nauk o bezpieczeństwie w Polsce. Obrady prowadzone były w trzech panelach: „Nauki o bezpieczeństwie jako dyscyplina naukowa” (moderator prof. dr hab. Marian Cieślarczyk), „Problemy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie” (moderator dr hab. Andrzej Czupryński, prof. UPH), „Wyzwania dla nauk o bezpieczeństwie” (moderator prof. dr hab. Romuald Kalinowski).

               I Kongres dokonał wyboru władz na kadencję 2017-2021. Wyłoniono Zarząd Główny w składzie: prezes - prof. dr hab. Andrzej Glen (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), wiceprezes- dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku), wiceprezes - dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), sekretarz - dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), skarbnik - dr hab. Henryk Wyrębek, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), członkowie - dr hab. Stanisław Jarmoszko, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), dr Daria Krzewniak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny). W skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący - dr Andrzej Wawrzyniec Świderski, zastępca przewodniczącego - dr Joanna Ważniewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), sekretarz - dr Beata Gałek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), dr Malina Kaszuba (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), ppłk dr Marek Bodziany (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu). Do Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali: przewodniczący - dr hab. Agnieszka Filipek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), zastępca przewodniczącego - dr Wojciech Czajkowski (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON”), zastępca przewodniczącego - dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), sekretarz - dr Maryla Fałdowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), członkowie - dr hab. Magdalena Bsoul-Kopowska, prof. P.Cz. (Politechnika Częstochowska), płk. dr hab. Mieczysław Koziński, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku), dr Piotr Bogdalski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. dr hab. Wojciech Horyń (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), płk rez. inż. Marian Lutostański (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie). W skład Komitetu Organizacyjnego Kongresu wchodzili: dr hab. Henryk Wyrębek, prof. UPH – przewodniczący, dr hab. Andrzej Czupryński, prof. UPH – zastępca przewodniczącego, dr hab. Agnieszka Filipek – zastępca przewodniczącego, dr hab. Adam Bobryk, prof. UPH, dr hab. Magdalena Bsoul-Kopowska, dr Maryla Fałdowska, dr Renata Tarasiuk, dr Andrzej W. Świderski, dr Joanna Ważniewska. Natomiast Sekretariat Kongresu prowadzili: dr Daria Krzewniak – kierownik, mgr Piotr Kiesner – zastępca kierownika, mgr Damian Jarnicki, mgr Sylwia Janczewska, mgr Anna Lasota, mgr Patryk Szyndler.

Fotogaleria