Pracownicy

tytulowe
W dniu 3 października 2017 społeczność akademicka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zainaugurowała kolejny rok akademicki, któremu przyświecać mają słowa Mari Skłodowskiej-Curie „Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.  Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę”.


Inaugurację poprzedziła Msza św. w katedrze siedleckiej, którą celebrował Jego Ekscelencja ks. Biskup Kazimierz Gurda, ordynariusz diecezji siedleckiej. Na zakończenie celebrowanej Eucharystii głos zabrali studenci UPH dziękując księżom Biskupowi za wsparcie i opiekę nad społecznością akademicką.

Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego prof. dr hab. Tamara Zacharuk  w swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na zapowiadane zmiany w szkolnictwie wyższym związane z planowana reformą i wprowadzeniem Ustawy 2.0, zwanej również Konstytucją dla nauki. W tym zakresie szczególną uwagę zwróciła na zmianę zasad ewaluacji i oceny jednostek naukowych oraz problematykę umiędzynarodowienia. JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk podkreśliła również liczne działania i szeroką współpracę z Uniwersytetu z otoczeniem biznesowym, gospodarczym i instytucjonalnym.

Dzień inauguracji nowego roku jest ważnym momentem dla studentów rozpoczynających studia na pierwszym roku. Tradycyjnie w trakcie uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów I roku. Studenci złożyli uroczyste ślubowanie i po raz pierwszy nałożyli studenckie czapki. Przedstawiciel Parlamentu Studentów Dariusz Krzęcio zwracając się do studentów, powitał młodszych kolegów i zaprosił ich do aktywnego udziału w życiu akademickim.

Uroczysta Inauguracja jest także podniosłą chwilą dla osób wyróżnionych i odznaczonych. W tym roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej decyzją z dn. 25 września 2017 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczył JM Rektor prof. Tamarę Zacharuk. To szczególne wyróżnienie JM Rektor odebrała  z rok I Wicewojewody Mazowieckiego pana Sylwestra Dąbrowskiego. Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z rąk Wicewojewody oraz  i JM Rektor prof. dr hab. Tamary Zacharuk odebrali Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.

W trakcie inauguracji nagrodę odbyło się również wręczenie nagród dla Top Managera – najlepszego wśród studentów WNEiP. Laureatami tegorocznej edycji konkursu są:  Michał Chwedczuk  I miejsce, Milena Gęsina II miejsce i Monika Zdanowska III miejsce. Nagrody ufundowała firma Asaj Sp. z o.o. Studenci odebrali czeki  z rąk wiceprezesa firmy, pani Marleny Kuran oraz Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, prof. dr hab. Marka Ciska.

Wśród gości, którzy zaszczycili swoją obecnością byli pan Michał Wypij, doradca wiceprezesa rady ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pan Waldemar Kraska Senator Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentujący Ministra Energii, pana Krzysztofa Tchórzewskiego - Robert Śnitko, zastępca dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier Ministerstwa Finansów oraz pana Sylwestra Dąbrowskiego I Wicewojewody Mazowieckiego. 

Szczególne słowa JM Rektor skierowała do Jego Ekscelencji ks. biskupa Kazimierza Gurdy, ordynariusza Diecezji Siedleckiej w imieniu całej społeczności akademickiej składając gorące podziękowania za celebrę mszy świętej z okazji Inauguracji roku akademickiego, za słowa przesłania do nas skierowane, za wszelką życzliwość i duszpasterską opiekę.

W gronie gości JM Rektor przywitała serdecznie Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego wraz z zastępcami panią Annę Sochacką i Jarosława Głowackiego oraz przewodniczącego Rady Miasta pan Henryka Niedziółkę i przedstawicieli siedleckiego samorządu i władz lokalnych: pana dr Dariusza Stopę Starostę Powiatu Siedleckiego, pana Krzysztofa Kryszczuka Wójta Gminy Wiśniew, panią Martę Sosnowską, wicestarostę sokołowskiego oraz wszystkich przybyłych przedstawicieli władz samorządowych naszego regionu.  

Gościliśmy także rektorów i przedstawicieli zaprzyjaźnionych uczelni wyższych i instytucji naukowych: pana prof. dr hab. Michała Zasadę Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. Katarzynę Potyrałę, Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, prof. dr hab. Zygmunta Bąka, Prorektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pana prof. dr hab. Jerzego Sadowskiego Prorektora ds. filli w Białej Podlaskiej, Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Jej Magnificencję dr Bożenę Piechowicz Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach, Jego Magnificencję ks. dr Piotra Paćkowskiego Rektora  Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, Jego Magnificencję ks. prof. dr hab. Tadeusza Syczewskiego Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, dr inż. Grzegorza Koca, Prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, płk dr hab. Tadeusza Zielińskiego Dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, Akademii Sztuki Wojennej w  Warszawie, pana płk. rez. mgr inż. Krzysztofa Cygańczuka,  Doradcę i Pełnomocnika Dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie

Wymiar sprawiedliwości i służby mundurowe reprezentowali: pani Iwona Pawlukowska, Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach, Komendant Miejski Policji, podinsp. mgr Andrzej Dziewulski, st. bryg. mgr inż. Andrzej Celiński, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, płk. Marek Suwiński Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach.

Obecnością zaszczycili nas również Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o/Siedlce pani Urszula Gadomska, przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dr Grażyna Melanowicz, pan Paweł Trojanowski, asystent krajowego pani Julii Pitery Posłanki do Parlamentu Europejskiego.

Specjalne słowa powitania JM Rektor skierowała do przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół UPH. JM powitała również wszystkich prezesów, dyrektorów i właścicieli firm siedleckich, przedstawicieli gospodarki i biznesu oraz instytucji współpracujących z Uniwersytetem: Piotra Karasia Dyrektora Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z siedzibą w Siedlcach, Jacka Myszkowskiego, prezes Wspólnoty Polskiej, panią Ewę Marchel Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, pana Marka Furmana, dyrektora siedleckiego oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pana Marka Paczuskiego, Dyrektora Oddziału ZUS w Siedlcach, pana Artura Sawickiego dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego w Siedlcach, pana Adama Jończyka Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, pana Stanisława Przesmyckiego prezesa firmy Zeltech, pana Mieczysława Chromińskiego Prezesa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „EMCHROM”, pana Romana Oklińskiego Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, panią Małgorzatę Mikickuk, przedstawiciela firmy Marker, pana Dariusza Godlewskiego Dyrektora Pionu Bankowości Detalicznej Bank Peako SA I oddział w Siedlcach, pana Dariusza Zacharczuka Dyrektora Centrum Korporacyjnego Banku PEKAO SA oddział I w Siedlcach. Wśród przedstawicieli służby zdrowia JM Rektor powitała: Mirosława Leśkowicza Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Andrzeja Szewczuka Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, Leszka Szpakowskiego Dyrektora "RM - MEDITRANS",  Hannę Sposób Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach, Dariusza Młynarczyka Dyrektora, Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce oraz  Ewę Witkowską Naczelną Pielęgniarkę z Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce

Na uroczystości placówki i instytucje oświatowe, społeczne i kulturalne reprezentowali Adam Skup Kierownik Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach, Anna Hołownia Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, Edyta Ślubowska, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP , Michał Hołownia Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach, Agnieszka Borkowska Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Królowej Jadwigi, Krzysztof Grzegorczuk Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach, Przemysław Anusiewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4, Adam Kowalczuk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Anna Gugała, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  Mirosław Bieniek Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, Eugeniusz Kasjanowicz Wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach oraz dr Marzena Kowalczuk Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach.

W tym szacownym gronie w sposób szczególny JM Rektor przywitała swoich czcigodnych poprzedników  rektorów: prof. dr hab. Antoniego Jówkę oraz prof. dr hab. Mieczysława Forysia.

Wykład inauguracyjny pod tytułem "Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych” wygłosił prof. dr hab. Stanisław Faliński z Wydziału nauk Ekonomicznych i Prawnych.

Natomiast oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Wojskowa w Siedlcach pod dyrekcją dowódcy-kapelmistrza kpt. Dariusza Kaczmarskiego  oraz chór pod kierownictwem prof. dr hab. Michała Szulika oraz mgr Michała Hołowni.

O wydarzeniu napisali również:

Zobacz również:


Fotogaleria