Pracownicy

tytulowa
W Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego, odbyła się transdyscyplinarna konferencja naukowa nt. „Bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce - uwarunkowania personalne i strukturalne”, zorganizowana pod honorowym patronatem JM Rektor UPH, prof. dr hab. Tamary Zacharuk, przez:

  • Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. Profesora Kazimierza Bogdańskiego UPH w Siedlcach,
  • Zakład Kultury Bezpieczeństwa i Metodologii Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach,
  • Instytut Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach,
  • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie,
  • European Association For Security,
  • Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie
  • Siedleckie Towarzystwo Naukowe.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele wielu instytucji i jednostek naukowo-badawczych w Polsce. Naszą uczelnię reprezentowali: JM Rektor UPH w Siedlcach prof. dr hab. Tamara Zacharuk, Prorektor ds. Nauki UPH prof. dr hab. Kazimierz Jankowski, Prorektor ds. Studiów UPH prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska, Kanclerz UPH dr Ireneusz Chrząścik, Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Stanisław Jaczyński, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych prof. dr hab. Jarosław Kardas, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych prof. dr hab. Wiesława Barszczewska, Dziekan Wydziału Przyrodniczego prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska. Gościliśmy również przedstawicieli Akademii Obrony Narodowej – Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk prof. dra hab. inż. Macieja Marszałka oraz Prodziekana prof. dra hab. inż. Waldemara Kitlera.

Konferencja połączona była z Jubileuszem pięciolecia powstania Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa. Konferencję prowadził dyrektor TCBPB prof. dr hab. Marian Cieślarczyk wraz z całym zespołem Transdyscyplinarnego Centrum, który tworzą: dr Andrzej W. Świderski - zastępca dyrektora TCBPB, dr Agnieszka Filipek - sekretarz TCBPB, mgr Joanna Ważniewska - konsultant prawny TCBPB.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wielu interesujących wystąpień. Referaty m. in. wygłosili: prof. dr hab. Wojciech Kostecki - Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Konfliktami, prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa reprezentujący Wojskowy Instytut Medyczny, prof. dr hab. Violetta Korporowicz ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. dr hab. Leszek F. Korzeniowski - Prezes European Association for Security, dr n. med. Elżbieta Małkiewicz – przedstawicielka Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia oraz prof. dr hab. Krystyna A. Skibniewska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr Dorota Zbroszczyk z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu, dr Marian Lutostański z Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, mgr Justyna Syta-Kierasińska z Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego „Meridian” w Warszawie. Wśród prelegentów byli także, przedstawiciele różnych wydziałów Naszej Uczelni: prof. dr hab. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk i prof. dr hab. Jarosław Wysocki z Wydziału Przyrodniczego, a także prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek, dr Maryla Fałdowska, dr Aldona Trzpil, dr Paweł Bała z Wydziału Humanistycznego.

Program konferencji koncentrował się wokół rozważań z zakresu teoretycznych i metodologicznych aspektów bezpieczeństwa zdrowotnego i systemu bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce. Podczas obrad podjęto próbę wyjaśnienia, czym jest bezpieczeństwo zdrowotne, jakie są współczesne zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz jaka jest rola państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego obywatelom.

Spotkanie badaczy problematyki bezpieczeństwa, także teoretyków i praktyków w sferze zdrowia, stworzyło doskonałą możliwość pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego. Kontynuowanie tego typu spotkań stwarza szansę na wypracowanie wspólnego kierunku badań w zakresie teorii i praktyki działań, służących doskonaleniu systemu bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce.

Agnieszka Filipek
Joanna Ważniewska

Fotogaleria