Pracownicy

{boxplus href=|images/AP_2009/photos/konf_tcpbp/konf_transdyscyplinarna_04.jpg| title=|Konferencja naukowa Pokonać kryzys – żyć bezpieczniej|}{/boxplus}

W dniu 22 września 2009 roku Transdyscyplinarny Zespół Badania Problemów Bezpieczeństwa Akademii Podlaskiej zorganizował I. Transdyscyplinarną Konferencję Naukową pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Podlaskiej prof. dr hab. Antoniego Jówki, na temat POKONAĆ KRYZYS – ŻYĆ BEZPIECZNIEJ. Zespół został powołany w styczniu 2009 roku przez Prorektora ds. Nauki Akademii Podlaskiej w Siedlcach profesora dr hab. Kazimierza Jankowskiego. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele poszczególnych Wydziałów AP: Wydziału Nauk Ścisłych, Wydziału Nauk Przyrodniczych, Wydziału Humanistycznego i Wydziału Zarządzania. Przewodniczącym Zespołu jest prof. dr hab. Marian Cieślarczyk, który to również kierował przebiegiem sesji.

W czasie obrad głos zabrali, m.in. wybitni naukowcy reprezentanci różnych Uczelni - profesorowie: Janusz Sztumski, Zenon Stachowiak, Jerzy Kunikowski, Ryszard Wróblewski, a  także dr R. Droba, dr S. Zalewski, dr W. Kamińska, dr D. Sarzała, oraz praktycy: Przedstawiciel Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Warszawa Rembertów – Jarosław Gnioska, a także wójt gminy Kotuń inż. Jan Kuć oraz reprezentanci Allior Bank: Dyrektor Oddziału Allior Bank Siedlce Krzysztof Wąsowski, Marcin Mierzwa i Marcin Brendota.

Podczas obrad przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych i praktycy dyskutowali na temat wpływu kryzysu ekonomicznego na zasadnicze sfery życia i aktywności człowieka (grup społecznych) oraz na różne sfery bezpieczeństwa: ekologicznego i zdrowotnego, ekonomicznego i politycznego, społecznego, publicznego i militarnego. To spotkanie naukowców z praktykami miało na celu stworzenie warunków dla rozwoju środowiska naukowego zajmującego się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Można przypuszczać, że nawiązane kontakty będą pomocne w kształtowaniu i pogłębianiu współpracy uczelni z różnymi instytucjami i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, poprzez badania empiryczne, łącząc teorię z praktyką z pożytkiem dla obu tych sfer życia i funkcjonowania człowieka.

Działalność taka zapewne będzie sprzyjać promowaniu Siedleckiej Uczelni w regionie i w wymiarze ogólnopolskim, ale także poza granicami kraju. Tego rodzaju aktywność to również prawdopodobnie znaczący krok na drodze do Uniwersytetu Podlaskiego.

Fotogaleria


{boxplus href=|images/AP_2009/photos/konf_tcpbp/konf_transdyscyplinarna_01.jpg| title=|Konferencja naukowa Pokonać kryzys – żyć bezpieczniej|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2009/photos/konf_tcpbp/konf_transdyscyplinarna_02.jpg| title=|Konferencja naukowa Pokonać kryzys – żyć bezpieczniej|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2009/photos/konf_tcpbp/konf_transdyscyplinarna_03.jpg| title=|Konferencja naukowa Pokonać kryzys – żyć bezpieczniej|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2009/photos/konf_tcpbp/konf_transdyscyplinarna_05.jpg| title=|Konferencja naukowa Pokonać kryzys – żyć bezpieczniej|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2009/photos/konf_tcpbp/konf_transdyscyplinarna_06.jpg| title=|Konferencja naukowa Pokonać kryzys – żyć bezpieczniej|}{/boxplus} {boxplus href=|images/AP_2009/photos/konf_tcpbp/konf_transdyscyplinarna_07.jpg| title=|Konferencja naukowa Pokonać kryzys – żyć bezpieczniej|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2009/photos/konf_tcpbp/konf_transdyscyplinarna_08.jpg| title=|Konferencja naukowa Pokonać kryzys – żyć bezpieczniej|}{/boxplus}