Pracownicy

1
W dniach 07. 05 - 15. 05. 2018 roku na zaproszenie Dziekana Wydziału Przyrodniczego Pani prof. dr hab. Janiny Skrzyczyńskiej, w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Instytutu Nauk o Zdrowiu, Wydziału Przyrodniczego przebywał w charakterze profesora Wizytującegodr hab. Anatolii Tsos z Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łessi Ukrainki w Łucku w Ukrainie. Profesor dr hab. Anatolii Tsos jest wykładowcą w Katedrze Kultury Fizycznej i  Metodyki Edukacji Fizycznej, a zarazem Pierwszym Prorektorem do spraw administracji i rozwoju Uniwersytetu. Profesor dr hab. Anatolii Tsos wygłosił cykl wykładów dotyczących zagadnień związanych z podstawami rekreacji, pedagogiki czasu wolnego, organizacji czasu wolnego i turystyki aktywnej.

Duże zainteresowanie studentów wzbudziło porównanie i wskazanie przez profesora dr hab. Anatolija Tsosa różnic w nauczaniu na kierunku turystyka i rekreacja w Uniwersytetach w Polsce i na Ukrainie.

Odbyły się również bardzo ciekawe zajęcia praktyczne, które dotyczyły realizacji turystyki aktywnej w formie zajęć obozowych. Zajęcia ukierunkowane były na zdrowy styl życia oraz na znaczenie aktywności fizycznej i odpoczynku w funkcjonowaniu różnych grup wiekowych. Profesor dr hab. Anatolii Tsos oprócz wykładów i ćwiczeń ze studentami kierunku Turystyka i Rekreacja odbył spotkania z Dziekanem Wydziału Przyrodniczego Panią prof. dr hab. Janiną Skrzyczyńską i Dyrektorem Instytutu Nauk o Zdrowiu Panią dr hab. Elżbietą Krzęcio - Nieczyporuk. Wizyta profesora dr hab. Anatolija Tsosa była poprzedzona podpisaniem przez JM Rektor dr hab. Tamarę Zacharuk umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach i Wschodnioeuropejskim Narodowym Uniwersytetem im. Łessi Ukrainki w Łucku. Obecnie pracownicy Uniwersytetów prowadzą wspólne badania naukowe oraz odbywa się wymiana pracowników w postaci staży naukowych.