Pracownicy

horyzont 2020
W dniu 1 stycznia 2018 roku Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach rozpoczęła realizację 3 letniego projektu pt.: Metalizacja tekstyliów w celu uczynienia życia miejskiego osób starszych bardziej niezależnym i stylowym (Metallisation of Textiles to make Urban living for Older people more Independent & Fashionable) (MATUROLIFE) w ramach programu HORYZONT 2020: NMBP-05-2017 Zaawansowane materiały i innowacyjne projektowanie dla poprawy funkcjonalności i estetyki dóbr konsumpcyjnych o wysokiej wartości dodanej (Advanced materials & innovative design for improved functionality & aesthetics in high added value consumer goods).

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, w którego skład wchodzi 20 partnerów z 9 krajów Europejskich. Partnerami Konsorcjum są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, instytucje badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe i Uniwersytety. Liderem konsorcjum jest Coventry University z Wielkiej Brytanii.

Ogólnym celem projektu MATUROLIFE jest włączenie kreatywności i projektowania artystycznego w proces powstawania innowacyjnych produktów. Projektowanie będzie połączone z zaawansowanymi innowacjami materiałowymi, aby uzyskać wysoką wartość dodaną, estetyczne i funkcjonalne produkty dla technologii wspomagających (Assistive Technology - AT), co czyni życie miejskie starszych ludzi łatwiejszym i bardziej niezależnym. W projekcie współpracują MŚP działające w branży przemysłów kreatywnych oraz naukowcy pracujący nad nowatorskimi wysoko zaawansowanymi technologiami w dziedzinie elektrochemii i nanotechnologii. Dzięki zaangażowaniu MŚP w łańcuch dostaw materiałów powstaną bardzo innowacyjne, przewodzące, wielofunkcyjne wyroby tekstylne i tkaniny inteligentne, umożliwiające produkcję nowych prototypów AT. Nowopowstałe produkty będą odpowiadać na bieżące i przyszłe wyzwania społeczne związane z życiem miejskim osób starszych, przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjnego i zrównoważonego rozwoju MŚP. Projekt odpowiada na kluczowe wyzwania przedstawione w planie działania na rzecz zdrowia: e-Zdrowie na lata 2012-2021, a dokładniej Europejskim partnerstwie na rzecz innowacji sprzyjających aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu.

Zadania UPH w Siedlcach w projekcie MATUROLIFE będą realizowane przez zespół projektu w skład którego wchodzą pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych: prof. nzw. dr hab. Jarosław S. Kardas, dr Marek Szajczyk oraz dr Marzena Wójcik-Augustyniak.

W ramach projektu MATUROLIFE głównym zadaniem UPH w Siedlcach będzie opracowanie metodologi badań i przeprowadzenie analiz cyklu życia  (LCA) prototypów produktów, które będą projektowane i wytwarzane w ramach projektu. Analizy LCA będą opracowane zgodnie z normą ISO14040/44. Będą one przeprowadzane w celu dostarczenia danych na temat oddziaływania produktów w zakresie ochrony środowiska na wszystkich etapach cyklu życia produktu. W analizie LCA będzie badany każdy etap cyklu życia produktów od zakupu surowców, poprzez jego produkcję, dystrybucję, użycie (i ewentualne ponowne wykorzystanie, recykling) i ostateczną utylizację wraz z wszelkimi związanymi z tym wymaganiami w zakresie energii i transportu. Na podstawie zagregowanych danych wejściowych i wyjściowych określone zostaną potencjalne oddziaływania produktów. Suma takich oddziaływań na środowisko będzie odzwierciedlać ogólny efekt środowiskowy cyklu życia produktów. Potencjalne kategorie oddziaływania obejmują m.in.: zmianę klimatu (kg ekwiwalentu CO2), zużycie energii (MJ), zużycie słodkiej wody (m3) i całkowitą produkcję odpadów (kg). Ponadto wydajność nowego procesu zostanie porównana z konkurencyjnymi technologiami.

W dniu 10 stycznia 2018 roku na podstawie Zarządzenia nr 3/2018 roku Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zostało powołane Biuro Projektu MATUROLIFE.

Kontakt do Biura Projektu:

prof. Jarosław S. Kardas, email: jaroslaw.kardas@uph.edu.pl

dr Marek Szajczyk, email: marek.szajczyk@uph.edu.pl

dr Marzena Wójcik-Augustyniak: marzena.wojcik-augustyniak@uph.edu.pl

Katedra Organizacji i Zarządzania
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
ul. Żytnia 17/19, 08-110 SIEDLCE
tel. 25 6431737