Pracownicy

Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni w jak prosty i efektywny sposób można uruchomić aplikację napisaną z wykorzystaniem technologii Webswing w środowisku webowym.  Aplikacja działa bez najmniejszych problemów. Na wszystkie zdarzenia wywołane interakcją użytkownika jest natychmiastowa odpowiedź. Z perspektywy komfortu pracy użytkownika nie ma różnicy, czy pracuje na aplikacji uruchomionej standardowo w systemie operacyjnym, czy też w przeglądarce internetowej. Co więcej działa znakomicie na urządzeniach typu tablet, chromebook lub smart tv, także na iOS/Safari. Webswing wykrywa rodzaj urządzenia i pozwala przełączać tryb pracy (dotyk lub wskaźnik) w zależności od upodobań użytkownika. Jest to bardzo przydatne w sytuacji, gdy w aplikacji wymagane jest precyzyjne wskazanie komponentu blisko sąsiadującego z innymi.

Wraz z zastosowaniem Webswing’a zmienia się sposób dystrybucji oprogramowania. Aktualizacje można przeprowadzać w jednym miejscu. Nie ma konieczności sprawdzania i dostosowywania środowiska uruchomieniowego na poszczególnych stacjach roboczych. Wystarczy poprawnie przygotować środowisko na serwerze. Otrzymujemy także rozbudowaną możliwość zarządzania dostępem do aplikacji przez poszczególnych użytkowników. Możemy określić do których aplikacji użytkownik ma dostęp, ile jednoczesnych sesji może uruchomić, czy sesje mogą być monitorowane i rejestrowane, długość czasu nieaktywności po którym następuje wylogowanie. Jest możliwe ustawienie z jakich operacji na systemie plików użytkownik może korzystać np. czy może usuwać pliki, czy może pobierać pliki itd. W logach rejestrowane też są różne parametry dotyczące sesji użytkownika takie jak czas rozpoczęcia, zakończenia, adres IP z jakiego nawiązano połączenie. Jest możliwość podglądu zasobów zużywanych przez aplikację np. ilość pamięci, obciążenie CPU, pasmo sieciowe, opóźnienia transmisji. Podsumowując możliwość wykorzystania starszych aplikacji, które ciągle są funkcjonalne we współczesnym środowisku opartym głównie o przeglądarkę internetową jest bardzo użyteczne i pozwala zaoszczędzić dużo czasu w związku z uproszczeniem sposobu dystrybucji i aktualizacji oprogramowania.             We are very pleasantly surprised at how simple and effective it is to use Webswing technology in a web environment. The application works without problems. There is an immediate response to all events triggered by user interaction. From the perspective of the user's comfort of work, there is no difference whether he works on an application launched as standard in the operating system or in a web browser. What's more, it works for tablet, chromebook or smart tv as well as iOS/Safari. Webswing detects the type of device and allows you to operate the operating mode (touch or pointer) in the interface according to the user's preferences. This is very useful when the application requires precise indication of a component that is closely adjacent to others.

            Together with the Webswing system, the way of software distribution changes. Updates can be applied in one place. There is no need to check and adjust the runtime environment on the workstation. It is enough to properly prepare the environment on the server. We also get an extensive ability to manage access to the application by individual users. We can specify which applications the user has access to, how many simultaneous sessions he can run, whether sessions can be monitored and logged, the length of time of inactivity after which he is logged out. The logs also record various parameters of the user's session, such as start and end times, and the IP address from which the connection was made. It is possible to view the resources used by the application, e.g. the amount of memory, CPU load, network bandwidth, transmission delays.

            In conclusion, the ability to use older applications that are still functional in today's browser-based environment is very useful and saves a lot of time due to the simplification of software distribution and updating.