Pracownicy

tytulowe
W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbyła się, pod honorowym patronatem JM Rektor UPH w Siedlcach – prof. dr hab. Tamary Zacharuk – V Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. „O potrzebie i możliwościach diagnozowania oraz doskonalenia morale żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych”. To ważne przedsięwzięcie o charakterze naukowym i praktycznym zaszczyciły swoją obecnością władze Uczelni: Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Kazimierz Jankowski oraz Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska.

Konferencja została zorganizowana przez Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. Prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz przez Zakład Kultury Bezpieczeństwa i Metodologii, wraz z Zakładem Historii Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego UPH przy współudziale:

1. Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. Płk. Dypl. Mariana Porwita;
2. Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie;
3. Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,
4. Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
5. Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,
6. Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
7. Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

Badacze problematyki bezpieczeństwa i obronności oraz praktycy spotkali się w Siedlcach w celu uporządkowania i poszerzenia wiedzy o istocie i znaczeniu morale w procesie tworzenia bezpieczeństwa narodowego. Celami szczegółowymi obrad było:

  • przybliżenie istoty zjawiska morale na podstawie literatury przedmiotu oraz określenie jego uwarunkowań i znaczenia dla pracowników służb mundurowych;
  • przegląd dotychczasowych doświadczeń w zakresie badania zjawiska morale;
  • wypracowanie wniosków przydatnych do doskonalenia morale pracowników służb mundurowych, szczególnie w działalności dydaktycznej.
Sesję plenarną – poprzedzającą obrady w trzech sesjach – prowadził prof. dr hab. Marian Cieślarczyk. Sesję I – Zjawisko morale – aspekty teoretyczne i metodologiczne prowadził prof. dr hab. Adam Kołodziejczyk z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Głos w tej sesji zabrało czternastu prelegentów reprezentujących siedem ośrodków naukowych i badawczych w tym jeden zagraniczny reprezentowany przez ks. prof. dr hab. Katolo Don Arturo, kpt. A. N. Carabinieri (Pontificia Facolta’ Teologica dell’Italia Meridionale-ISSR w Rende). W prezentowanych wystąpieniach i dyskusjach wskazywano między innymi na brak spójności i jasności w rozumieniu i definiowaniu pojęcia morale błędnie utożsamianego często z moralnością oraz przedstawiono znaczenie morale w przeszłości i w czasach współczesnych.

Wymiana doświadczeń w zakresie badania morale pracowników służb mundurowych była przedmiotem obrad sesji II, w której przewodnictwo objął – prof. dr hab. Marian Marcinkowski, Prorektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Głos w tej części zabrało czternastu przedstawicieli reprezentujących osiem ośrodków naukowych, badawczych i instytucji. Referenci zwrócili uwagę na dotychczas zgromadzoną wiedzę będącą efektem wyników badań empirycznych z zakresu morale, zaznaczając jednocześnie, iż ciągle aktualna jest potrzeba doprecyzowania treści pojęcia morale oraz określenie istotnych wskaźników tego ważnego zagadnienia.

Sesję III – Edukacyjne i praktyczne aspekty doskonalenia morale pracowników służb mundurowych prowadziła prof. dr hab. Aleksandra Skrabacz, Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Prelegenci reprezentujący osiem ośrodków naukowo dydaktycznych oraz dwie instytucje (Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Główną Policji) wygłosili czternaście referatów. Wszyscy uczestnicy dyskusji zgodzili się, że programy kształcenia w zakresie przedmiotu „Etyka zawodowa” dla żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych przewidują zbyt małą, niewystarczającą liczbę godzin wykładów i ćwiczeń.

Powyższa problematyka nie była przedmiotem analizy i naukowych debat w Polsce od ponad 20 lat. Analizując znaczenie zagadnienia morale uwzględniono jego szczególną rolę podczas dążenia do realizacji wspólnego celu i podczas doświadczania sytuacji trudnych, kryzysowych, kiedy to – aby pokonać różnego rodzaju ograniczenia – siła morale może mieć decydujące znaczenie dla odniesienia zwycięstwa. Prowadzenie dalszych analiz i badań w zakresie morale szeroko rozumianych służb mundurowych, uznano za ważne wyzwanie dla ośrodków naukowych z kraju i z zagranicy. Podkreślono, iż badania te mógłby koordynować Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.  

Maryla Fałdowska
Agnieszka Filipek
Joanna Ważniewska

Fotogaleria

Fot. Piotr Uziak, Adam Bobryk