Studenci

Welcome Day

30 września powitaliśmy studentów zagranicznych Erasmus+, którzy w semestrze zimowym będą studiować w naszej uczelni. Tym razem będziemy gościć aż 38 studentów z Turcji oraz Hiszpanii, którzy wybrali nasz uniwersytet w ramach wymiany akademickiej Erasmus+. Najliczniejsza grupa będzie studiować na Wydziale Nauk Społecznych, pozostali wybrali Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, a także Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

W trakcie spotkania zorganizowanego przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą nasi zagraniczni goście mieli okazję poznać się z koordynatorami wydziałowymi, którzy zadbają o prawidłowy proces ich kształcenia w obrębie wybranego przez nich wydziału, ze studentami-opiekunami „buddy”, którzy pomogą im zaaklimatyzować się w naszej społeczności akademickiej oraz z pracownikami Uczelnianego Ośrodka Kultury i Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej, którzy w porozumieniu z biurem Erasmus+ zapewnią  im  możliwość udziału w szeregu wydarzeń integracyjnych i kulturalnych.

Po części informacyjnej wszyscy udali się na powitalny lunch w restauracji Zaścianek Polski, która specjalizuje się w daniach kuchni polskiej. Była to znakomita okazja do dalszej integracji i lepszego poznania się przy wspólnym posiłku. Następnie nasi Erasmusi wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę po Siedlach, aby lepiej poznać infrastrukturę uniwersytetu i najważniejsze obiekty w mieście. Życzymy im wielu sukcesów w nauce i zadowolenia z wyboru Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

English version:

On the 30th of September we welcomed foreign Erasmus+ students who will be studying in our university in the winter semester. This time we are hosting 38 students from Turkey and Spain who chose our university as their receiving institution in Erasmus+ programme. Most of them will be studying at the Faculty of Social Sciences, the rest chose the Faculty of Humanities, Faculty of Medical and Health Sciences and Faculty of Exact and Natural Sciences.
During the meeting organized by the Department for Research and International Cooperation our foreign guests had an opportunity to meet their faculty coordinators who will be responsible for the correct process of their education within their chosen faculty, with other students “buddies” who will help them adapt in our academic community as well as with the employees of the University Centre for Culture and the Center for Polish Language and Culture that will provide them with numerous integrative and cultural events.

After the organizational part everybody went for lunch to Zaścianek Polski restaurant which specializes in Polish cuisine. It was a prefect opportunity to get to know each other better and further integrate while sharing the meal. Afterwards our Erasmus students went for a coach tour around Siedlce to get familiar with the university infrastructure and most important places in our city. We wish them many successes in studying and being happy with chosing Siedlce University of Natural Sciences and Humanities.

Fotogaleria