Studenci

Szanowni Państwo

Województwo Mazowieckie od roku akademickiego 2022/2023 wdraża program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne. Warunki przyznawania stypendiów, na podstawie art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), zostały określone w „Regulaminie przyznawania stypendium
dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego” stanowiącym załącznik do uchwały nr 51/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Program stypendialny skierowany jest do studentów III roku studiów pierwszego stopnia, kształcących się na jednym z wyżej wymienionych kierunków. Aby otrzymać stypendium, studenci będą musieli wykazać się średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4,2 (za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku). Zobowiązać się do podjęcia zatrudnienia, przez okres co najmniej 3 lat w wojewódzkim podmiocie leczniczym po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy
od uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu medycznego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 25 października 2022 r. podjął uchwałą
nr 1615/358/22 w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego w roku akademickim 2022/2023, w którym określono m.in. termin składania wniosków, przewidywaną liczbę przyznanych stypendiów oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, które zadeklarowały możliwość odpracowania okresu pobieranego stypendium.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, rozpoczął się nabór wniosków, który trwać będzie do 18 listopada 2022 r. Wysokość stypendium wyniesie 1.500,00 złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 13.500,00 złotych brutto rocznie i będzie wypłacane przez okres 9 miesięcy, tj. od października do czerwca danego roku akademickiego, przy czym
w przypadku przyznania stypendium w naborze uzupełniającym, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 października 2022 roku.

Celem realizowanego programu stypendialnego jest docenienie najzdolniejszych studentów kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne. Podmioty lecznicze, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w którym posiada udziały, zadeklarowały m.in. gotowość do zapewnienia stypendystom zatrudnienia i umożliwienie po ukończeniu studiów rozwoju zawodowego.

Szczegóły dotyczące realizowanego programu stypendialnego, w tym kryteria naboru oraz zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Załatw sprawę” -> „Zdrowie i polityka społeczna” -> „Stypendia dla medyków”.

Tym samym zachęcam środowisko akademickie reprezentujące Uczelnie, które kształcą studentów na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne,
do przekazania przyszłym medykom - przy użyciu wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych - informacji na temat możliwości skorzystania z programu stypendialnego w roku akademickim 2022/2023, odsyłając ich do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Z poważaniem

Marszałek
Województwa Mazowieckiego

Adam StruzikPełna treść pisma