Studenci

HARMONOGRAM WYPŁAT STYPENDIÓW Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO dla studentów w roku akademickim 2023/2024

MIESIĄC  DATA PRZELEWU 
GRUDZIEŃ 20 grudnia 2023 r.
STYCZEŃ 25 stycznia 2024 r.
LUTY 2 lutego 2024 r.
MARZEC 21 marca 2024 r.
KWIECIEŃ 25 kwietnia 2024 r
MAJ 23 maja 2024 r.
CZERWIEC 20 czerwca 2024 r.


Wysokość świadczeń dla studentów w roku akademickim 2023/2024, kwoty podane na podstawie porozumienia podpisanego w dniu
6 grudnia 2023 r.  pomiędzy Rektorem UwS– reprezentowanym przez prof. dr hab. Marka Gugałę – Prorektora ds. studiów oraz Parlament Studentów:

 1. Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1294,40 zł miesięcznie.
 2. Wysokość stypendium socjalnego wynosi 1230 zł przy dochodzie na osobę w rodzinie do 1294,40 włącznie.
 3. Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 100 zł.
 4. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi:

  1) 2000 zł– przy znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2) 1500 zł – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  3) 1100 zł – przy lekkim stopniu niepełnosprawności.
 1. Zapomoga wynosi 6000 zł.
 2. Wysokość stypendium rektora dla studentów zakwalifikowanych do 10 % najlepszych studentów na danym kierunku studiów wynosi 1400 zł w przedziale punktowym 43,0 - 200,0 pkt.


Informacja na temat sposobu i terminu składania wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2023/2024

Student, który ubiega się o przyznanie świadczeń dla studentów (tj: stypendium socjalnego, stypendium rektora oraz zapomogi) zobowiązany jest do wypełnienia w systemie USOSweb odpowiednich wniosków. Wypełnione wnioski (oświadczenie o dochodach) należy wydrukować z systemu USOSweb i złożyć wraz z załącznikami w Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce.


Od roku akademickiego 2023/2024 wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych będą składane wyłącznie drogą elektroniczną. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.


UWAGA!!! W przypadku stypendium socjalnego należy najpierw wypełnić oświadczenie o dochodach.


01.09.2023 r.

Stypendium socjalne  może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1294,40 zł miesięcznie.

W dniu 4 września 2023 roku od godziny 12:00 w systemie USOSweb zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie stypendium socjalnego.  Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 13 października 2023 r.


Uwaga !!!


Studenci, którzy we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wykazują dochód z gospodarstwa rolnego
- zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb możliwe będzie po 23 września 2023 r., czyli po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r.        


UWAGA! W Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów nie ma możliwości skorzystania z dostępu do komputerów.20.09.2023 r.

W dniu 21 września 2023 roku od godziny 13:00 w systemie USOSweb zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie świadczeń dla studentów, tj. stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 13 października 2023 r.

UWAGA !!!

Aplikowania w systemie USOSweb o stypendium rektora zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH możliwe jest jedynie do dnia 12 października 2023 r. do godz. 23:59, po tej godzinie system zostanie zamknięty (uwaga !!! do tego terminu wniosek należy również wydrukować z systemu). Wygenerowane wnioski o przyznanie stypendium rektora należy składać w terminie do 13 października 2023 r.

W przypadku wniosków o przyznanie stypendium rektora postępowanie ma charakter konkursu.  Jest określony ścisły termin, do którego należy złożyć kompletny wniosek, tj. 13 października 2023 r. Wszystkie dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie mogą zostać uwzględnione. Zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Uwaga

Termin do którego należy składać wnioski o przyznanie stypendium rektora ma charakter materialny – w postępowaniu Odwoławcza Komisja Stypendialna może uwzględniać jedynie dokumenty, które wpłynęły do tego terminu. Nie ma możliwości uzupełniania wniosków oraz załączników.

Zarządzenie Rektora Nr 78-2023 w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów Plik PDF
Regulamin świadczeń dla studentów Plik PDF
Załącznik 1 ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c 30e I 30f USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI  Plik PDF
Załącznik 2 ZAŚWIADCZENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO O WYSOKOŚCI PRZYCHODU ORAZ O WYSOKOŚCI I FORMIE OPŁACANEGO PODATKU DOCHODOWEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI, DOTYCZĄCE OSOBY ROZLICZAJĄCEJ SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE  Plik PDF
Załącznik 3 OŚWIADCZENIE o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki Plik PDF
Załącznik 4 OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODZIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLEGAJĄCEJ OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI ORAZ O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI   Plik PDF
Załącznik 5 ZAŚWIADCZENIE o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademickim Plik PDF
Załącznik 6 WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY PRZYZNANIA STYPENDIUM REKTORA NA ROK AKADEMICKI 20….../20…...    Plik PDF
Załącznik 7 OŚWIADCZENIE o nieuzyskiwaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki*    Plik PDF
Załącznik 8 OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH   Plik PDF
Załącznik 9 Szczegółowe zasady przyznawania miejsc i zakwaterowania w Domach Studenta Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach   Plik PDF
Załącznik 10 OŚWIADCZENIE dotyczy osób, których dochód w rodzinie na jedną osobę netto nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word 2007 i wersje nowsze.