Uniwersytet

warsaw


Minister Nauki przyznał stypendia 228 wybitnym młodym naukowcom, w tym 32 doktorantom, reprezentującym 53 dyscypliny naukowe i artystyczne. Laureaci konkursu będą przez 3 lata otrzymywali stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie.

Do konkursu wpłynęło 1708 wniosków o przyznanie stypendium. Były one oceniane przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców metodą punktową – w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki. Wśród laureatów znalazł się dr Artur Goszczyński. Gratulujemy!

link do: Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2024 r. (edycja 19)