Uniwersytet

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 29 maja 2023 roku nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne  Panu dr. hab. Mariuszowi Mojzych z Instytutu Nauk Chemicznych.

Pan Profesor dyplom magistra chemii uzyskał na Wydziale Chemiczno-Matematycznym WSR-P w Siedlcach w czerwcu 1998 r. i od tego czasu jest pracownikiem Instytutu Nauk Chemicznych. Pracę doktorską pt. „Studia nad syntezą układu pirazolo[4,3-e][1,2,4]triazyny i jego pochodnych o spodziewanym działaniu biologicznym" wykonał pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Rykowskiego z Instytutu Chemii Akademii Podlaskiej w Siedlcach i obronił w styczniu 2005 r. przed Radą Wydziału Farmaceutycznego  Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych w specjalności chemia organiczna nadany przez Radę Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w wyniku przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt.: „Wykorzystanie pochodnych 1,2,4-triazyny do syntezy nowych  związków o potencjalnej aktywności biologicznej”.

Jego zainteresowania naukowe są ukierunkowane na projektowanie i syntezę nowych związków heterocyklicznych o spodziewanej aktywności biologicznej, zwłaszcza przeciwnowotworowej. Badania te realizuje we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi co potwierdza szereg wspólnych publikacji naukowych. Jest autorem lub współautorem 80 publikacji naukowych opublikowanych w uznanych czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Journal Citation Reports [Impact Factor 231, Indeks Hirscha – 17 (WoS), liczba cytowań – 660],  20 patentów polskich i jednego międzynarodowego, oraz w swoim dorobku posiada szereg prezentacji posterowych (ok. 60) oraz wystąpień ustnych (10) na konferencjach  krajowych i zagranicznych.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy nominacji!