Uniwersytet

16-17 maja 2024 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Bezpieczeństwo informacyjne, której organizatorem był Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu w Siedlcach. Problematyka konferencji skupiona była wokół informacji niejawnych i prawnie chronionych w systemie bezpieczeństwa informacyjnego. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Pana Jacka Siewiery – Sekretarza Stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Konferencja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała Nauka II”, moduł: „Wsparcie konferencji naukowych” (nr umowy: KONF/SP/0182/2023/01 z dnia 29.06.2023 r.).

Do współorganizacji przedsięwzięcia włączyli się przedstawiciele następujących podmiotów: Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydziału Nauk Społecznych Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie, Instytutu Nauk Społecznych Akademii Katolickiej w Warszawie, Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedry Polityki Bezpieczeństwa Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, Instytutu Analizy Ryzyka, Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie oraz Polskiego Towarzystwa Cyfrowego.

Otwarcia obrad dokonali: dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie UwS, Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji wraz z dr. Janem Tarczyńskim – Dyrektorem Centralnej Biblioteki Wojskowej. Głos zabrał także dr. Krzysztof Żyndul – doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który odczytał list od Pana Dariusza Wieczorka – Ministra Nauki. Z kolei dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. uczelni – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznej konferencji, przedstawił efekty ubiegłorocznego wydarzenia w postaci dwóch monografii wieloautorskich, a także zachęcał uczestników konferencji do włączenia się w przygotowanie kolejnych publikacji.

Konferencję swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości reprezentujących różne ośrodki naukowo-badawcze, w tym: ks. dr inż. Robert Wawer
– Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Akademii Katolickiej – Collegium Bobolanum w Warszawie, dr Natalia Moch – vice Dyrektor ds. naukowych Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UKEN – vice Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ks. dr Jarosław Charchuła – Dyrektor Centrum Kształcenia i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. W konferencji uczestniczyli również reprezentanci podmiotów działających na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym m. in. mgr Piotr Grzybowski – Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Obrony Narodowej, mgr Maria Osierda – Naczelniczka Wydziału Ochrony Danych w Ministerstwie Obrony Narodowej, płk dr inż. Robert Kawka – Pełnomocnik Dowódcy Generalnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, mgr Michał Pawella – Dyrektor Departamentu Obrony Narodowej w Najwyższej Izbie Kontroli, płk Grzegorz Grzegorski – Dyrektor Centrum Prewencji Antyterrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, płk Maciej Smejlik oraz płk Sylwester Strzyżewski – przedstawiciele Służby Kontrwywiadu Wojskowego, insp. Mariusz Tkacz – Komendant Policji Portu Lotniczego Warszawa- Okęcie, insp. dr Maria Hapunik – Naczelniczka Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Pojawili się także przedstawiciele samorządu terytorialnego, m. in. dr inż. Andrzej Wyrzykowski – wójt Gminy Przodkowo w województwie pomorskim.

Obrady prowadzono w ramach pięciu paneli. Rozważania, analizy i dyskusje skoncentrowano wokół następujących obszarów tematycznych: przesłanek generujących tworzenie rozwiązań ograniczających swobodny dostęp do niektórych rodzajów informacji; prawnych, instytucjonalno-organizacyjnych i technicznych uwarunkowań skutecznej ochrony tajemnic informacyjnych; przestępczości dotyczącej informacji chronionych klauzulami niejawności i poufności; międzynarodowych aspektów wymiany informacji niejawnych; aktywności w cyberprzestrzeni związanej z informacjami chronionymi oraz szans, wyzwań i zagrożeń wynikających ze stosowania ograniczeń w dostępie do informacji. Łącznie wygłoszono 40 referatów. Zrealizowano także panel posterowy z udziałem studentów i doktorantów. Podsumowania pierwszego dnia konferencji dokonali dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni oraz dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. uczelni. Obaj mówcy zgodnie podkreślali, że mają przekonanie, iż podejmowana w czasie konferencji problematyka, stanowić będzie nie tylko źródło poznania, ale także pobudzi do refleksji nad znaczeniem reglamentacji w sferze dostępu i dystrybucji informacji dla kształtowania bezpieczeństwa w różnych wymiarach.

W celu zapewnienia dostępności obrad jak najszerszemu gronu odbiorców, transmitowane były one w serwisie YouTube oraz tłumaczone na Polski Język Migowy przez mgr Annę Siliwoniuk.

W drugim dniu konferencji uczestnicy zwiedzali Narodowe Centrum Techniki zlokalizowane w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Jest ono największą placówką muzealnictwa technicznego w Polsce. Uczestnicy z zaciekawieniem słuchali, w jaki sposób rozwijała się polska i zagraniczna myśl techniczna, zaś z perspektywy problematyki konferencji szczególnie interesujące okazały się działy: „Radiotechnika”, „Techniczne środki komunikacji międzyludzkiej” oraz „Technika komputerowa”.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia nagrania z konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=mfNtk7kRkxw.

BBN
Panel posterowy 
List MEN
Program konferencji