Uniwersytet

W dniach 20-21 kwietnia 2023 roku odbyły się XI Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie na temat: Bezpieczeństwo podmiotów w późnej nowoczesności. Wydarzenie miało charakter hybrydowy – część stacjonarną zrealizowano w zabytkowym Pałacu Ogińskich – w siedzibie władz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, część zdalną – za pośrednictwem narzędzia Google Meet. W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 80 osób, w tym przedstawiciele instytucji, pracownicy ośrodków naukowych z całej Polski, doktoranci oraz studenci.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili Magnificencje: prof. dr hab. Mirosław Minkina – Rektor UPH w Siedlcach, insp. dr hab. Iwona Klonowska, prof. uczelni – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. uczelni – Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. Obecni byli także Prorektorzy: insp. dr Andrzej Żyliński, prof. uczelni – Zastępca Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dr Andrzej Potoczek, prof. uczelni – Prorektor Akademii Jagiellońskiej w Toruniu oraz dr Jarosław Stelmach – Prorektor ds. współpracy i rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. W obradach uczestniczyli również dziekani i prodziekani innych uczelni: płk dr hab. inż. Andrzej Soboń – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, dr Edward Wlazło – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie oraz dr Paweł Pajorski – Prodziekan tejże uczelni. Wydarzenie swoją obecnością uświetniła ponadto grupa profesorów szczególnie zasłużonych dla rozwoju nauk o bezpieczeństwie i corocznych Warsztatów Metodologiczno-Dydaktycznych. Wśród nich byli: prof. dr hab. Marian Cieślarczyk – Honorowy Przewodniczący XI Warsztatów z Wojskowej Akademii Technicznej, prof. dr hab. Piotr Sienkiewicz z tej samej placówki, prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler oraz prof. dr hab. Jacek Pawłowski z Akademii Sztuki Wojennej, prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz dr hab. Cezary Smuniewski, prof. uczelni z Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas konferencji obecny był również prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski – przedstawiciel dyscypliny nauki o bezpieczeństwie w Radzie Doskonałości Naukowej, Dyrektor Centrum Metodologii w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Na Warsztatach pojawili się ponadto przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej – mgr Piotr Łosicki (Młodszy Specjalista Szefostwa Badań i Rozwoju MON) oraz Głównego Inspektoratu Ruchu Drogowego – mgr Bartosz Rażny (Koordynator Zespołu Południowego GIRD).

Otwarcia XI Warsztatów dokonał JM Rektor UPH w Siedlcach – prof. dr hab. Mirosław Minkina. Tegoroczna edycja konferencji rozpoczęła się debatą naukową na temat: Zagrożenia człowieka, społeczeństwa, państwa a kultura tworzenia wiedzy o bezpieczeństwie tych podmiotów, której przedmiot zogniskowany był wokół dwóch zagadnień: aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa podmiotu oraz kultury tworzenia wiedzy o bezpieczeństwie podmiotu. Wzięli w niej udział znakomici goście, eksperci z zakresu nauk o bezpieczeństwie, reprezentujący wiodące w kraju ośrodki naukowe, zajmujące się tą problematyką: prof. dr hab. Marian Cieślarczyk (Wojskowa Akademia Techniczna), prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler (Akademia Sztuki Wojennej), prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie) oraz dr hab. Cezary Smuniewski, prof. uczelni (Uniwersytet Warszawski), a także przedstawiciele siedleckiego Uniwersytetu: prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko oraz dr hab. Krzysztof Drabik, prof. uczelni. Debatę moderował prof. dr hab. inż. Andrzej Glen. Po zakończeniu debaty prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski – przedstawiciel dyscypliny nauki o bezpieczeństwie w Radzie Doskonałości Naukowej – wręczył na ręce prof. dr. hab. inż. Andrzeja Glena – Prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie dyplom uznania oraz pamiątkową statuetkę dla PTNB za zasługi jako edukatora dla bezpieczeństwa.

Dalsza część konferencji przebiegała w sesjach panelowych, w których przedstawiciele 18 ośrodków akademickich i instytucji, w tym: Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Politechniki Śląskiej, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Akademii Jagiellońskiej w Toruniu oraz Ministerstwa Obrony Narodowej, wygłosili 35 referatów. Warsztaty, tworzące od lat uznane w środowisku nauk o bezpieczeństwie forum prezentowania i weryfikacji osiągnięć naukowych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, posłużyły w obecnej edycji wymianie poglądów naukowców i praktyków w aspektach: podstaw poznawczych bezpieczeństwa podmiotów, kształtowania kultury bezpieczeństwa podmiotów, budowania możliwości rozwojowych podmiotów, identyfikowania potencjalnych i realnych wyzwań i zagrożeń podmiotów, postępu nauki a godności człowieka, perspektyw redukowania i niwelowania zagrożeń różnorakich podmiotów oraz społeczeństwa ryzyka i „społeczeństwa zmęczenia”. Każdy panel zamykała dyskusja, w trakcie której uczestnicy mieli okazję zadawać pytania prelegentom, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami odnośnie do prezentowanych treści.

Konferencja obfitowała w wiele ciekawych i oryginalnych wystąpień, zaś zapewnienie możliwości udziału online, przyczyniło się do znacznego poszerzenia grona osób, które zarówno czynnie, jak i biernie włączyły się w realizowane przedsięwzięcie.  Dokonujący podsumowania konferencji – prof. dr hab. inż. Andrzej Glen zasygnalizował, że analizowane w trakcie Warsztatów zagadnienia nie wyczerpują obszarów refleksji, a stanowią przyczynek do dalszych rozważań, badań i dyskusji. Jednocześnie prof. Glen uznał, że poziom tegorocznej konferencji był wyższy aniżeli poprzednich edycji, chociażby w zakresie jakości formułowanych pytań i problemów podczas dyskusji. Owocem konferencji będzie monografia naukowa zawierająca teksty prelegentów, ale też innych autorów, którzy zechcą zaprezentować swoje prace z zakresu poruszanej problematyki. Następna edycja Warsztatów, dwunasta, odbędzie się wiosną przyszłego roku.