Uniwersytet

Szanowni Państwo
Pracownicy, Doktoranci i Studenci,

w związku z dynamicznym rozwojem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach podjęliśmy działania, mające na celu zmianę nazwy uczelni, z uniwersytetu tzw. "przymiotnikowego" na klasyczny – „Uniwersytet w Siedlcach”.

W blisko 55-letniej historii nasza Alma Mater już pięciokrotnie zmieniała swój status i nazwę. Sukcesywnie rozszerzaliśmy ofertę edukacyjną i rozwijaliśmy badania naukowe o nowe dziedziny i dyscypliny naukowe. Ten wielki wspólny wysiłek intelektualny i organizacyjny całej społeczności akademickiej spowodował, że dziś potencjał naukowy i dydaktyczny naszego uniwersytetu, dalece wykracza poza nauki przyrodnicze i humanistyczne.

Komisja Ewaluacji Nauki, dokonując oceny działalności naukowej za lata 2017-2021 oraz uwzględniając poziom naukowy prowadzonych badań, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych, a także wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, przyznała Uniwersytetowi 10 pełnych uprawnień akademickich do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w 5 dziedzinach nauki.

Są to:

  • dziedzina nauk humanistycznych - dyscypliny: historia, literaturoznawstwo;
  • dziedzina nauk społecznych - dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie, pedagogika, nauki
    o zarządzaniu i jakości;
  • dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki biologiczne, nauki chemiczne, matematyka;
  • dziedzina nauk rolniczych - dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo;
  • dziedzina nauk o zdrowiu - dyscyplina: nauki o zdrowiu.

Oznacza to, że wypełniony został, ze znaczącą nawiązką, wymóg formalny, określony w art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), w myśl którego  wyraz "uniwersytet" jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej
6 dyscyplinach naukowych lub artystycznych (…), zawierających się w co najmniej
3 dziedzinach nauki lub sztuki (…).

Wyniki ewaluacji jednostek naukowych w pełni potwierdzają wysoką jakość oraz wielodyscyplinarność naszej działalności naukowej i rozwojowej, co w pełni uzasadnia nasze aspiracje do grona najważniejszych uniwersyteckich szkół wyższych w Polsce.

Zmiana nazwy to bez wątpienia doniosłe wydarzenie i wyróżnienie dla naszej społeczności akademickiej, które z pewnością wpłynie na zwiększenie prestiżu w oczach kandydatów na studia, studentów, partnerów otoczenia społeczno-gospodarczego, a także mieszkańców całego regionu.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku.

REKTOR
prof. dr hab. Mirosław Minkina