Uniwersytet

Szanowni Państwo

Od 1 marca 2023 roku następuje ponowny autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

I. Oznacza to, że osoby, które są w wieku 18-55 lat oraz jednocześnie:
• nie są uczestnikami PPK (złożyły rezygnację przed przystąpieniem do PPK)
• lub są uczestnikami ale złożyły rezygnację z dokonywania wpłat do PPK

zostaną ponownie od dnia 1 marca 2023 r. zapisane do PPK automatycznie, bez składania jakichkolwiek deklaracji i oświadczeń. Osoby takie mogą zrezygnować z uczestnictwa w PPK składając w każdej chwili deklarację
o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK na urzędowym formularzu dostępnym na stronie internetowej UPH w zakładce: „Pracownicy/Druki firmowe/Druki Działu Spraw Pracowniczych.

Ważne: ewentualna deklaracja o rezygnacji powinna być złożona w formie pisemnej. Nie będą uznawane za skuteczne deklaracje o rezygnacji złożone w formie elektronicznej (skany, zdjęcia).

Proszę zwrócić uwagę, że ewentualna ponowna deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK skuteczna będzie dopiero, jeśli zostanie złożona od 1 marca br. To znaczy, że składanie deklaracji o rezygnacji w lutym br. skuteczne będzie jedynie do 28 lutego 2023 r. i ewentualnie trzeba będzie taką deklarację o rezygnacji ponowić.

Reasumując: wszystkie złożone wcześniej deklaracje „wygasają” w dniu 28 lutego br.

II. Osoby w wieku 18-55 lat, które są uczestnikami PPK i mają odprowadzane składki nie mają żadnego obowiązku w związku z autozapisem. Bez dokonywania dodatkowych czynności nadal od ich wynagrodzenia będą odprowadzane składki do PPK.

III. Pracownicy, którzy ukończyli przed 1 kwietnia br. 55 lat ale nie ukończyli 70 lat, aby przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych, powinni złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. Podobnie osoby w wieku 55-70 lat, które złożyły rezygnację z dokonywania wpłat – mogą one na swój wniosek wznowić odprowadzanie składek do PPK. Powinny to zrobić do 28 lutego br., aby ewentualne składki mogłyby być naliczane i pobierane od wynagrodzeń wypłaconych w marcu. Wniosek taki może być oczywiście złożony później. W takim wypadku składki do PPK będą odprowadzane od wynagrodzeń wypłaconych po dniu, w którym złożone wniosek.

IV. Osoby, które mają ukończone 70 lat, nie mogą zostać zapisane do PPK. Nie mogą także wznowić dokonywania wpłat do PPK po ukończeniu tego wieku z zastrzeżeniem poniżej.

Osoba, która ukończy 70 lat do końca marca br. i chce, aby została w jej imieniu zawarta umowa o prowadzenie PPK lub zostały wznowione wpłaty do PPK, powinna odpowiedni wniosek złożyć do końca lutego br. Wniosek złożony po 28 lutego br. nie będzie uwzględniony.
Ewentualne pytania proszę kierować do pracowników Działu Spraw Pracowniczych.
Mariusz Duda
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych UPH
Siedlce, dnia 22 lutego 2023 r.

Mariusz Duda
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych UPH
Siedlce, dnia 22 lutego 2023 r.