Uniwersytet

Komunikat
w sprawie zasad wypłaty świadczeń świąteczno-noworocznych w 2023 roku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UwS.

W dniu 14.11.2023 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy:

Rektorem – prof. dr hab. Mirosławem Minkiną a Związkami Zawodowymi działającymi w UwS w sprawie wypłacenia świadczeń świąteczno-noworocznych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UwS.

Zgodnie z powyższym porozumieniem:

1. Uprawnionymi do świadczenia są:
a) pracownicy UwS zatrudnieni na dzień 1 grudnia 2023 r.,
b) pracownicy, którzy rozpoczęli zatrudnienie pomiędzy 2 a 31 grudnia 2023 r.,
c) pracownicy, którzy w 2023 roku rozwiązali stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

2. Świadczenie nie przysługuje osobom, które przebywają na urlopach bezpłatnych, z wyjątkiem urlopów wychowawczych.

3. Pracownicy, którzy złożyli już wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych w 2023 roku otrzymają świadczenie świąteczno-noworoczne bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

4. Wysokość świadczenia będzie zróżnicowana w zależności od średniego miesięcznego przychodu na jednego członka rodziny w roku kalendarzowym 2022 wykazanego w oświadczeniu o przychodach składanym w celu korzystania ze świadczeń z ZFŚS (załącznik nr 1a do Regulaminu ZFŚS w UwS) w 2023 roku.

5. Pracownicy, którzy nie składali wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych w 2023 roku, otrzymają świadczenie świąteczno-noworoczne po uprzednim złożeniu:
• wniosku o jego wypłatę stanowiącego załącznik nr. 8 do Regulaminu ZFŚS w UwS.
• Oświadczenia o przychodach składanym w celu korzystania ze świadczeń z ZFŚS stanowiącego załącznik nr 1a do Regulaminu ZFŚS w UwS.

6. Świadczenia zostaną wypłacone w formie pieniężnej.

Tabela wysokości świadczeń świąteczno-noworocznych w 2023 roku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Poniżej podane są adresy mailowe pracowników Działu Spraw Pracowniczych, na które należy przesyłać wnioski o świadczenia świąteczno-noworoczne pocztą elektroniczną:

marzena.becher@uph.edu.pl

 • Pracownicy Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
 • Pracownicy Jednostek Międzywydziałowych (CSiR, CJO)
 • Pracownicy Biblioteki,
 • Pracownicy podlegli kanclerzowi (tj. pion kanclerza, w tym: Dział Rozwoju, Dział Inwestycyjno-Remontowy, Dział Zamówień Publicznych, Dział Informatyki, RSD, sekcja inwentaryzacji, stanowiska samodzielne), z wyłączeniem Działu Administracyjno-Gospodarczego i Osiedla Studenckiego,

marta.frelek@uph.edu.pl

 • Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych,
 • Pracownicy Wydziału Nauk Rolniczych

agnieszka.holubiec@uph.edu.pl

 • Pracownicy Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
 • Pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego,
 • Pracownicy Pionu rektora (Biuro Rektora z wyłączeniem Działu Promocji i Komunikacji, stanowiska samodzielne).

justyna.szymanska@uph.edu.pl

 • Pracownicy Wydziału Nauk Humanistycznych,
 • Pracownicy Osiedla Studenckiego,
 • Pracownicy zatrudnieni w Pionach: prorektora ds. nauki (bez Biblioteki), prorektora ds. studiów (bez pracowników jednostek międzywydziałowych tj. CSiR i CJO), Dyrektora finansowego -Kwestora.
 • Dział Promocji i Komunikacji

 

Wnioski składane przez osoby, które w 2023 roku rozwiązały stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę, powinny być kierowane na adresy poczty elektronicznej według zasad określonych dla pracowników.

                                                                                     Mariusz Duda

                                                                  Kierownik Działu Spraw Pracowniczych

                                                                                           UwS