Uniwersytet

Szanowni Państwo

Przypominamy, że zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Uniwersytet ma obowiązek:

1. Informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu każdej umowy o dzieło
z osobami nie pozostającymi w stosunku pracy z UPH;

2. Zgłaszania do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego każdej osoby, która zawiera z UPH umowę zlecenia.

Termin na przekazanie informacji oraz dokonanie zgłoszenia wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło lub umowy zlecenia).

W związku z powyższym bardzo proszę, aby:

  • dokumentację dotyczącą zawieranych umów cywilnoprawnych przekazywać do Działu Spraw Pracowniczych przed terminem rozpoczęcia jej wykonywania (sama umowa może być zawarta odpowiednio wcześniej, nawet kilka tygodni, przed rozpoczęciem jej wykonywania);
  • w sytuacji, kiedy uzyskanie od wykonawcy dzieła/zleceniobiorcy informacji niezbędnych do zawarcia umowy lub zgłoszenia do ubezpieczenia jest utrudnione
    w formie pisemnej, proszę o przesyłanie informacji w formie skanu. Istotne jest aby skan zawierał czytelną informację lub podpis świadczący o tym, kto przesyłane oświadczenie lub informację sporządził;
  • w sytuacji, kiedy doszło do porozumienia co do zawarcia umowy a jedynie uzyskanie od wykonawcy dzieła/ zleceniobiorcy podpisu na zawieranej umowie jest utrudnione, proszę, aby w pierwszej kolejności przekazywać umowę do podpisania przez uprawnioną osobę z ramienia UPH (Rektora, Prorektora, Kanclerza)
    a dopiero w następnej kolejności przekazywać umowę do podpisu drugiej stronie.

Zwracamy uwagę, że powyższe obowiązki dotyczą wszystkich umów cywilnoprawnych, bez względu na ich wartość, w tym również umów związanych z praktykami studenckimi.

                                  Kwestor – Dyrektor ds. finansowych       – Edyta Kornilak

                                  Kierownik Działu Spraw Pracowniczych – Mariusz Duda

Załącznik plik.doc - Komunikat w sprawie terminowego przekazywania umów cywilnoprawnych do Działu Spraw Pracowniczych