Uniwersytet

W nawiązaniu do oświadczenia dr hab. Tamary Zacharuk, dotyczącego przebiegu procesu wyboru rektora Uniwersytetu w Siedlcach Rada Uczelni oświadcza, że niezadowolenie kandydatki na rektora z dotychczasowego przebiegu czynności wyborczych nie stanowi jakiejkolwiek podstawy do formułowania zarzutów o „zadrwieniu z zasad demokracji”.

Należy podkreślić, że organy Uniwersytetu zaangażowane w proces wyborczy działały w granicach i na podstawie przysługujących im kompetencji wynikających z przepisów prawa. Wyjaśnić należy, że proces wyborczy jest wieloetapowy i został szczegółowo uregulowany w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statucie Uniwersytetu. Zgodnie z tymi regulacjami wskazanie kandydatów na rektora dokonywane jest przez Radę Uczelni po uprzednim zaopiniowaniu kandydata przez Senat Uczelni. Rada Uczelni, uwzględniając wyniki wstępnego głosowania w sprawie kandydatów na rektora, zwróciła się do Senatu o zaopiniowanie zgłoszonych kandydatów. Podczas posiedzenia Senatu poddano pod głosowanie projekty uchwał o pozytywnym zaopiniowaniu obu kandydatów. Projekt uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu kandydatki dr hab. Tamary Zacharuk nie uzyskał wymaganej większości. Po wysłuchaniu kandydatów i przeanalizowaniu ich koncepcji programowych Rada Uczelni zdecydowała o wskazaniu prof. Mirosława Minkiny jako kandydata na rektora, który jako jedyny uzyskał pozytywną opinię Senatu Uczelni.

Na podstawie przedstawionych powyżej okoliczności nie może ulegać wątpliwości, że proces wyboru rektora Uniwersytetu w Siedlcach przebiega zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad i standardów demokratycznych oraz w sposób uwzględniający wolę wyrażaną w uchwałach właściwych organów Uczelni.