Uniwersytet

REKTOR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH
Siedlce, dnia 20 października 2021 r., DOZ.0111.15.2021

PISMO OKÓLNE Nr 13/2021

Na podstawie § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu UPH, ustalam następujące zasady (instrukcję) postępowania w przypadku powzięcia informacji o pozytywnym wyniku testu zachorowania na COVID-19 przez studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub nauczyciela akademickiego UPH:

1. Osoba,  która uzyskała informację nt. zachorowania na chorobę COVID-19 przez studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych, nauczyciela akademickiego UPH lub sama ma potwierdzone zachorowanie na COVID-19, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić odpowiednio:

1) w przypadku studentów – opiekuna roku;
2) w przypadku doktorantów studiów doktoranckich – kierownika studiów doktoranckich;
3) w przypadku doktorantów Szkoły Doktorskiej – dyrektora Szkoły Doktorskiej;
4) w przypadku uczestników studiów podyplomowych – kierownika studiów podyplomowych;
5) w przypadku nauczycieli akademickich – właściwego dyrektora instytutu.

2. Po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1, odpowiednio, opiekun roku, kierownik studiów doktoranckich, dyrektor Szkoły Doktorskiej, kierownik studiów podyplomowych lub dyrektor instytutu powiadamia drogą e-mailową Dział Organizacji Studiów (e-mail: dydaktyk@uph.edu.pl) oraz właściwy dziekanat (w przypadku studentów i doktorantów studiów doktoranckich), podając:

1) w przypadku studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych – imię i nazwisko studenta/doktoranta/słuchacza, kierunek/nazwę i rok studiów, dyscyplinę;
2) w przypadku nauczyciela – imię i nazwisko;
3) datę ostatniego kontaktu zarażonego z innymi osobami na terenie UPH;
4) informację nt. zajęć, w których uczestniczył zarażony student, doktorant, słuchacz lub nauczyciel.

3. Dział Organizacji Studiów kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (dalej „PSSE”).

4. Odpowiednio, właściwy dziekanat (w przypadku studentów i doktorantów studiów doktoranckich), właściwy instytut (w przypadku studiów podyplomowych i nauczycieli) lub Szkoła Doktorska (w przypadku doktorantów Szkoły Doktorskiej) przygotowuje wykaz osób z bezpośredniego kontaktu z osobą, u której stwierdzono COVID-19, obejmujący następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) PESEL;
3) adres zamieszkania, w tym: województwo, powiat, gmina;
4) nr telefonu kontaktowego;5) data ostatniego kontaktu z osobą zarażoną i przekazuje go do Działu Organizacji Studiów, drogą e-mailową, na adres: dydaktyk@uph.edu.pl.

5. Dział Organizacji Studiów koordynuje proces przekazywania danych osób z bezpośredniego kontaktu do PSSE i przyjmuje informacje z PSSE dotyczące nałożenia kwarantanny na wskazane osoby.

6. Dział Organizacji Studiów przesyła uzyskane z PSSE informacje nt. nałożenia kwarantanny drogą e-mailową do właściwego dziekanatu oraz do wiadomości właściwego instytutu.

7. W dniu powzięcia informacji o potwierdzonym zakażeniu COVID-19 studenta, doktoranta, lub nauczyciela UPH, właściwy dziekan wydziału zarządza godziny dziekańskie dla grup, których dotyczy zgłoszenie o pozytywnym teście na COVID-19.

8. Właściwy dziekan wydziału, do czasu określenia liczby osób skierowanych na kwarantannę przez PSSE, zarządza prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

9. Po uzyskaniu informacji o liczbie osób skierowanych na kwarantannę, właściwy dziekan wydziału, występuje z wnioskiem do prorektora ds. studiów (wyłącznie drogą e-mailową na adres dydaktyk@uph.edu.pl) o ustalenie trybu organizacji kształcenia danej grupy w okresie nałożonej kwarantanny, uwzględniając liczbę osób skierowanych na kwarantannę.REKTOR
prof. dr hab. Mirosław Minkina