Uniwersytet


PISMO OKÓLNE Nr 1/2023

Na podstawie § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu UPH, w związku z art. 39 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1672), nadającym z dniem 1 października 2023 r. Uniwersytetowi Przyrodniczo-Humanistycznemu w Siedlcach nową nazwę – Uniwersytet w Siedlcach, informuję, co następuje:

 1. Od 1 października 2023 roku we wszelkiej korespondencji papierowej i elektronicznej, publikacjach, artykułach naukowych, dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, fakturach i innych dokumentach oraz wypowiedziach medialnych, we wszystkich formach komunikacji, należy stosować nazwę „Uniwersytet w Siedlcach” i/lub oficjalny skrót „UwS”.
 2. Czynności organizacyjno-administracyjne związane ze zmianą nazwy Uniwersytetu powierza się Kanclerzowi.
 3. Obowiązujące przed dniem 1 października 2023 roku wewnętrzne akty normatywne Uczelni zachowują ważność.
 4. Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na moc prawną umów i porozumień zawartych przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i nie ma konieczności zawierania aneksów do obowiązujących umów i porozumień, z zastrzeżeniem ust. 7.
 5. Wydane przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach przed dniem 1 października 2023 roku dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, certyfikaty, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty związane z przebiegiem studiów i pozostałych form kształcenia pozostają w mocy.
 6. W przypadku konieczności posługiwania się wydanymi przed dniem 1 października 2023 roku dokumentami, na których widnieje nazwa „Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach” w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, o ile jest to wymagane, należy załączyć wyciąg z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1672), stanowiący załącznik do niniejszego pisma.
 7. Wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu, współpracujące na bieżąco z podmiotami zewnętrznymi, zobowiązuje się do poinformowania o zmianie nazwy Uczelni przy najbliższym kontakcie z danym podmiotem, w ustalony w ramach współpracy sposób.
 8. Numery rachunków bankowych Uniwersytetu pozostają bez zmian. Dokonując wpłaty na konto Uczelni od dnia 1 października 2023 roku, jako odbiorcę należy podać nową nazwę.
 9. Numery identyfikacyjne NIP i REGON Uczelni pozostają bez zmian.
 10. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych oraz osoby zatrudnione na stanowiskach jednoosobowych podległych bezpośrednio rektorowi do wymiany pieczątek służbowych nagłówkowych lub innych, na których widnieje dotychczasowa nazwa Uczelni. Wymiana pieczątek powinna nastąpić na zasadach określonych w Zarządzeniu Rektora Nr 79/2023 z dnia 7 września 2023 r., ustalającym również nowe wzory pieczątek nagłówkowych.
 11. Zmianie ulegnie adres strony internetowej Uczelni na uws.edu.pl, z tym że dotychczasowy adres (www.uph.edu.pl) pozostanie nadal aktywny. Zmiana ta będzie dotyczyć, odpowiednio, funkcjonujących w domenie uph.edu.pl innych witryn internetowych, w szczególności witryn jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.
 12. Adresy uczelnianej poczty elektronicznej (@uph.edu.pl, @stud.uph.edu.pl) ulegną zmianie w terminie określonym w odrębnym komunikacie, w taki sposób, że:
 • pierwsza część adresu (przed „@”) pozostanie bez zmian,
 • druga część adresu (po „@”) zmieni się odpowiednio na uws.edu.pl lub stud.uws.edu.pl,
 • dotychczasowe adresy e-mail będą funkcjonować do dnia określonego w odrębnym komunikacie.
 1. Zmianie ulegają symbole Uczelni, tj. godło, sztandar i logo. Wzory nowych symboli zostaną określone w drodze uchwały Senatu UPH, wprowadzającej stosowne zmiany w statucie Uniwersytetu. Zasady wykorzystywania nowego logo Uniwersytetu zostaną uregulowane w księdze znaku oraz w zarządzeniu rektora w sprawie ustalenia zasad identyfikacji wizualnej Uniwersytetu w Siedlcach.

REKTOR

prof. dr hab. Mirosław Minkina

Załącznik - wyciąg z ustawy