Uniwersytet

Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach wprowadza jednolite zasady dokonywania zgłoszeń w sprawach potencjalnych nieprawidłowości z zakresu:

1) zamówień publicznych;

2) usług, produktów i rynków finansowych;

3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

5) bezpieczeństwa transportu;

6) ochrony środowiska;

7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

8) bezpieczeństwa żywności i pasz;

9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;

10) zdrowia publicznego;

11) ochrony konsumentów;

12) ochrony prywatności i danych osobowych;

13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

14) interesów finansowych Unii Europejskiej;

15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

1) osobiście członkowi zespołu ds. sygnalistów, powołanego na mocy Zarządzenia Rektora Nr 148/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r., w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach od 10.00 do 12.00  (pokój 100 w budynku Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, ul. Prusa 14 w Siedlcach);

2) za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrzynki podawczej ePUAP: /UPH/sygnalisci (instrukcja prawidłowego przygotowania i przesłania zgłoszenia dostępna jest poniżej).

Mając na uwadze konieczność zapewnienia precyzyjnego określenia faktów oraz wyczerpującego opisania potencjalnych nieprawidłowości, w celu dokonania zgłoszenia, należy wykorzystać kartę zgłoszenia, którą należy wypełnić i załączyć do zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia dostępny jest poniżej.

Przekazywane zgłoszenia mają charakter poufny.

Załączniki

Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach:

http://www.bip.uph.edu.pl/12768,29573/29573/art35350.html

Instrukcja prawidłowego przygotowania i przesłania zgłoszenia

Karta zgłoszenia

Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw sygnalistów:

http://www.bip.uph.edu.pl/12768,29573/29573/art35351.html