Uniwersytet

Nawiązując do artykułu opublikowanego w Tygodniku Siedleckim, w którym znalazły się błędne informacje, Uniwersytet w Siedlcach w trybie art. 31a oraz art. 32 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914 ze zm.) wystosował pismo o ich sprostowanie.

 

Tekst sprostowania poniżej:

 

Teza, że treść par. 32 pkt 2 ordynacji wyborczej UwS stanowi, iż kandydat, który nie uzyskał poprzednio bezwzględnej większości głosów nie może ubiegać się o stanowisko rektora w ponownej procedurze jest błędna. Zapis par. 32 pkt 2 ordynacji wyborczej odnosi się do sytuacji, gdy wskazano kilku kandydatów na rektora. Sytuacja, w której wskazano tylko jednego kandydata na rektora uregulowana jest w par. 32 pkt 3 ordynacji, zgodnie z którym, jeżeli w wyniku głosowania na jednego kandydata nie uzyska on bezwzględnej większości głosów przeprowadza się jeszcze jedno głosowania, a w przypadku ponownego nieuzyskania wystarczającej liczby głosów posiedzenie zamyka się. Niezależnie od powyższego, z treści par. 32 pkt 3 ordynacji nie można wywieść, że ponowna procedura wyboru rektora odbywa się bez udziału kandydata, który w poprzednich głosowaniach nie uzyskał bezwzględnej większości głosów.

Ponadto błędnie podano informację, że Rada Uczelni „potwierdza, że zgłoszone w głosowaniu indykacyjnym osoby są oficjalnymi kandydatami”. Kwestię wskazania kandydatów reguluje par. 36 pkt. 1 Statutu w następującym brzmieniu: „Rektora Uniwersytetu wybiera Uczelniane Kolegium Elektorów, spośród kandydatów wskazanych przez Radę Uczelni. Rada Uczelni wskazuje kandydatów na Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu”.

Zgodnie z par. 39 Statutu Uniwersytetu w skład Uczelnianego Kolegium Elektorów wchodzi 160 przedstawicieli poszczególnych grup wspólnoty, a nie 162.