Uniwersytet

Doktorzy Honoris Causa

na zdjęciu widnieje prof. dr hab. inż. Andrzej Kotecki, dr h.c. multi.

Prof. dr hab. Andrzej Misiuk, dr h.c.

Prof. dr hab. inż., multi Andrzej Kotecki, dr h.c. urodził się 30 sierpnia 1952 roku w Wieleniu nad Notecią (woj. wielkopolskie). W 1977 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera rolnictwa. W 1979 roku rozpoczął pracę w Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Rolniczym, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu akademickiego. W 1985 roku obronił pracę doktorską i otrzymał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii uzyskał  w 1991 roku, a tytuł profesora w 1995 roku.


Po czterech latach został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Kotecki jest uznanym i wiodącym specjalistą z zakresu uprawy roślin rolniczych, a zainteresowania naukowe obejmują szczegółowe zabiegi agrotechniczne i czynniki środowiskowe oddziaływujące na plonowanie i cechy jakościowe roślin, zarówno gatunków rodzimych jak i rzadko uprawianych w Polsce.

na zdjęciu widnieje prof. dr hab. Andrzej Misiuk, dr h.c.

Prof. dr hab. Andrzej Misiuk, dr h.c.

urodził się 11 kwietnia 1958  roku w Pogrodziu. Ukończył studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 1988 roku uzyskał również stopień doktora. Kolejny etap rozwoju naukowego wyznaczyło uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, co nastąpiło w 1996 roku, również w UMK. W roku 2008 uwieńczeniem kariery naukowej było otrzymanie tytułu profesora nauk humanistycznych. Od początku swojej działalności przez wiele lat związany z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, a także do 1997 roku z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, a następnie Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2008 roku zatrudniony  Uniwersytecie Warszawskim.


Pan prof. dr hab. Andrzej Misiuk jest wybitnym znawcą współczesnej historii oraz prekursorem badań administracji i bezpieczeństwa publicznego. Jest też współtwórcą teorii i subdyscypliny bezpieczeństwa wewnętrznego, które w dużym stopniu przyczyniły się do rozwoju nauk o bezpieczeństwie. Przedmiotem Jego zainteresowań naukowych jest problematyka szeroko pojętego bezpieczeństwa, zwłaszcza dziejów instytucji policyjnych i służb specjalnych w Polsce oraz funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze krajowym i europejskim.

na zdjęciu widnieje prof. dr hab. Jan Jankowski, dr h.c.

Prof. dr hab., dr h.c. multi Jan Jankowski urodził się 11 kwietnia 1952 w Śniadowie w powiecie łomżyńskim. Ukończył Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Pracę dydaktyczno-naukową rozpoczął w 1976 roku w Zakładzie Hodowli i Technologii Produkcji Drobiu. Pracę doktorską wykonał pod kierunkiem Pana Profesora Andrzeja Farugi w 1979 roku. W 1990 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 1997 roku tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

Pan Profesor Jan Jankowski jest wybitnym specjalistą z zakresu chowu i hodowli drobiu, w szczególności indyków. Dotychczasowe zainteresowania badawcze Pana Profesora koncentrowały się na doskonaleniu metod selekcji indyków wraz z oceną ich skuteczności, bezściołowym utrzymaniu indyków hodowlanych i rzeźnych, czynnikach warunkujących ilość, jakość i wartość biologiczną nasienia indyków oraz doskonaleniu żywienia indyków w aspekcie stanu ich zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa. Jednym z bardzo ważnych osiągnięć naukowych i praktycznych było wyhodowanie siedmiu krajowych rodów indyków, o nazwie handlowej WAMA.

na zdjęciu widnieje Prof. dr hab. Wojciech Budzyński, dr h.c.Pan prof. dr hab. Wojciech Budzyński (1948-2018) urodził się 5 grudnia 1948 roku w Guźlinie, w powiecie włocławskim na Kujawach. Studia ukończył w roku 1971. Bezpośrednio po studiach odbył staż w Uniwersytecie Rolniczym w Wageningen (Holandia). Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii uzyskał w roku 1976, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii w roku 1986. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych nadano Mu w roku 1995, a po dwóch latach (w roku 1997) został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Pan profesor Wojciech Budzyński jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pracuje w Katedrze Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, którą kierował przez wiele lat.