Uniwersytet

Rolniczy Zakład Doświadczalny (obecnie Rolnicza Stacja Doświadczalna im. prof. Feliksa Ceglarka) został utworzony l lipca 1978 r. decyzją Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki prof. dr hab. Sylwestera Kaliskiego. Złożyły się na niego tereny Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Zawadach, Technikum Terenów Zieleni
i Spółdzielni Kółek Rolniczych w Mordach oraz Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Siedlcach. W 1979 r. RZD obejmował 553 ha, w tym m.in. 362 ha użytków rolnych (244 ha gruntów ornych, 74 ha łąk, 24 ha pastwisk) i 168 ha stawów rybnych. 31 marca 1992 roku Rolniczy Zakład Doświadczalny w Mordach z siedzibą
w Zawadach postawiono w stan likwidacji. 28 lutego 2001 roku zlikwidowano Rolniczy Zakład Doświadczalny w Zawadach, a w jego miejsce l marca 2001 powołano Rolniczą Stację Doświadczalną w Zawadach.

Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2023 r. Senat pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący nadania Rolniczej Stacji Doświadczalnej imienia prof. Feliksa Ceglarka.


prof. F. Ceglarek zdjęcie

Pan prof. dr hab. Feliks Ceglarek był wybitnym i cenionym Badaczem, specjalistą w dziedzinie nauk rolniczych, autorem kilkunastu książek i skryptów oraz kilkuset publikacji naukowych. Był współtwórcą Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet w Siedlcach), szanowanym i lubianym nauczycielem akademickim oraz wychowawcą kadry naukowej. Pan Profesor był twórcą oraz Kierownikiem Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin w latach 1978-2003. W latach 1978-1985 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Roślinnej Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, a w latach 1993-1996 Prorektora ds. Rozwoju Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. W latach 1978-1981 był Pełnomocnikiem Rektora ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych, a w latach 1993-1996 Przewodniczącym Komisji Senackiej ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych. Członek Senatu Wyższej szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach wielu kadencji (1978-2000).

Rolnicza Stacja Doświadczalna im. prof. Feliksa Ceglarka zajmuje obecnie powierzchnię 210,7 ha, w tym ponad 175 ha gruntów ornych; 25,5 łąk trwałych; 5,22 ha siedliska. Na potrzeby doświadczeń polowych, prowadzonych przez pracowników badawczo-dydaktycznych Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, przeznaczonych jest 12,64 ha gruntów ornych.

Obecnie w Rolniczej Stacji Doświadczalnej im. prof. Feliksa Ceglarka prowadzonych jest jedenaście doświadczeń polowych w ramach zadań badawczych realizowanych przez poszczególne zespoły badawcze Instytutu oraz trzy projekty badawcze na zlecenie firm zewnętrznych.

Realizowane tematy badawcze:

Zespół badawczy ogrodnictwa i ochrony roślin

 1. „Wpływ czynników agrotechnicznych na wielkość i jakość plonu warzyw oraz ich trwałość przechowalniczą”


Zespół badawczy kształtowania i ochrony środowiska

 1. „Wpływ Tytanitu i Stymjodu na wartość produkcyjną Dactylis glomerata
  i Festulolium braunii”


Zespół badawczy agrotechnologii i zarządzania produkcją

 1. „Innowacje w produkcji ziemniaka jadalnego”
 2. „Innowacje w produkcji rzepaku ozimego i innych roślin rolniczych”
 3. „Nawożenie dolistne soi”
 4. „Innowacyjna technologia uprawy jęczmienia jarego w rolnictwie zrównoważonym”
 5. „Wpływ stosowania roślinnych stymulatorów wzrostu na plonowanie wybranych kolorowych odmian ziemniaka jadalnego”
 6. „Warunki meteorologiczne w środkowo-wschodniej Polsce”
 7. „Wpływ kondycjonerów glebowych na plonowanie i cechy jakościowe kukurydzy uprawianej w monokulturze”


Zespół badawczy chemii środowiska, gleby i nawożenia roślin

 1. „Efektywne stosowanie odpadowego węgla brunatnego i obornika
  w nawożeniu owsa”
 2. „Określenie źródeł azotu dla rośliny zbożowej uprawianej w mieszaninie
  z rośliną bobowatą”.


Badania naukowe na zlecenia firm zewnętrznych:


Zespół badawczy kształtowania i ochrony środowiska

 1. „Plonowanie mieszanek bobowato-trawiastych oraz festulolium w typie życica
  i festulolium w typie kostrzewa jako upraw pokazowych w warunkach środkowo-wschodniej Polski” – umowa z firmą DLF Seeds, s.r.o. Republika Czeska
 2. „Efekty stosowania kwasów fulwowych w uprawie lucerny mieszańcowej
  i kupkówki pospolitej” – umowa z firmą Wokas SA w Łosicach


Zespół badawczy agrotechnologii i zarządzania produkcją

 1. „Warunki meteorologiczne w środkowo-wschodniej Polsce – wykonanie analizy naukowej i opracowanie wybranych parametrów hydrotermicznych pozyskanych z automatycznej stacji meteorologicznej w RSD Zawadach” – umowa z firmą Naiad Water Investments sp z o.o. w Warszawie.


W Rolniczej Stacji Doświadczalnej im. Prof. Feliksa Ceglarka odbywają się także zajęcia terenowe dla studentów kierunków rolnictwo i gospodarka przestrzenna oraz warsztaty dla uczniów szkół średnich o profilu rolniczym.08-111 Zawady
Gmina Zbuczyn
tel. 25 631-32-92
e-mail: krzysztof.mroz@uph.edu.pl