UniwersytetMirosław Minkina – polski wykładowca akademicki, profesor nauk społecznych, specjalizujący się w problematyce służb specjalnych i bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Od 2020 r. pełni funkcję Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

Życiorys

W 1989 r. ukończył studia pedagogiczne. W 1993 r. uzyskał dyplom Studiów Podyplomowych Służby Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Jest absolwentem Institut Superieur de Formation Continue D’Etterbeek w Brukseli.  Pełnił służbę wojskową na różnych stanowiskach dowódczych i sztabowych. Wykonywał obowiązki pierwszego sekretarza w Ambasadzie RP w Brukseli a następnie w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE), reprezentował Przedstawicielstwo w Komitecie Przeglądu Obronnego (Defence Review Committee), Polityczno-Wojskowym Komitecie Sterującym (Political-Military Steering Committe), Roboczej Grupie Wykonawczej (Executive Working Group) oraz Grupie Koordynacji Polityki (Policy Coordination Group). W 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Problemy bezpieczeństwa w świetle nowej koncepcji strategicznej NATO” na Wydziale Strategiczno - Obronnym Akademii Obrony Narodowej. W 2013 roku otrzymał w oparciu o dorobek naukowy oraz rozprawę habilitacyjną nt. „Wywiad w państwie współczesnym” stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie na Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. W 2020 r. otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. Pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Kierował Zakładem Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych w tym Instytucie. W latach 2016-2020 był prorektorem ds. nauki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Od 2020 r. kieruje Zespołem Badań Strategicznych Wymiarów Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Studium teoretyczno-empiryczne w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie UPH.  Został wybrany na funkcję Rektora w kadencji 2020-2024.

Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi;  Medalem Komisji Edukacji Narodowej; Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Medalem „Za Zasługi dla Siedleckiej Uczelni”.

Działalność naukowa i dydaktyczna

W pracy naukowej koncentruje się na problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, roli Federacji Rosyjskiej, NATO i Unii Europejskiej w systemie międzynarodowym. Stworzył podstawy teoretyczno-metodologiczne badań nad służbami specjalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego wywiadu i kontrwywiadu.

Jest autorem 9 monografii, 80 artykułów naukowych, w czasopismach krajowych i zagranicznych, współautorem prac analityczno-badawczych.

Monografie

(2018) Minkina, M., Kolorowe rewolucje w przestrzeni poradzieckiej. Geneza, istota, skutki, Warszawa-Siedlce, Wydawnictwo Naukowe UPH, Oficyna Wydawnicza Rytm, ISBN 978-83-7399-804-9.

(2017) Minkina, M., Rosja – Zachód: walka o wpływy, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Rytm, ISBN 978-83-7399-749-3.

(2016) Minkina, M., FSB. Gwardia Kremla, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Rytm, ISBN 978-83-7399-700-4.

(2016) Kaszuba, M., Minkina, M., Imperialna gra Rosji, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Rytm, ISBN 978-83-7399-699-1.

(2015) Minkina, M., Gałek, B., Kłamstwo i podstęp we współczesnym świecie, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Rytm, ISBN 978-83-7399-661-8.

(2014) Minkina, M., Sztuka wywiadu w państwie współczesnym, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Rytm, Bellona Oficyna Wydawnicza, ISBN 978-83-7399-13073-9.

(2012) Minkina, M., Wywiad Federacji Rosyjskiej, Siedlce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, ISSN 2083-4179.

(2011) Minkina, M., Wywiad w państwie współczesnym, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Zeszyty Naukowe AON (dodatek), ISSN 0867-2245.

(2010) Minkina, M., Stosunki wojskowo-polityczne NATO – Unia Europejska, Warszawa, Bellona, ISBN 978-83-11-11959-8.

Wybrane artykuły naukowe

(2021) Minkina, M., Unity of Russian Society. Importance of Building Social Cohesion for the Security of Russian Federation. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), 225–236, ISSN 2081-1128. https://doi.org/10.31648/pw.6877

(2020) Minkina, M., Intelligence Operations of the Russian Federation Against Poland, The Journal of Slavic Military Studies, Vol. 33, iss. 3, pp. 312-334, ISSN 1351-8046, 1556-3006. https://doi.org/10.1080/13518046.2020.1824104

(2020) Minkina, M., Rossiâ - Zapad. Bor'ba za vliânie : vzglâd izvne na russkij narrative, Мìžnarodnì narodnì vìdnosini, suspìl'nì komunìkacïï ta regìonal'nì studії. - Nr 2 (8), s. 156-172, ISSN 2524-2679, 2522-1663 https://doi.org/10.29038/2524-2679-2020-02-156-172

(2020) Minkina, M., Syria: The Russian Federation’s return to the Middle East, Copernicus Journal of Political Studies, Vol. 1, s. 83-100, ISSN 2299-4335. http://dx.doi.org/10.12775/CJPS.2020.005

(2019) Minkina, M., Russia's return to the superpower status, Security and Defence Quarterly, Vol. 26, nr 4, s. 34-50. - ISSN 2300-8741. https://doi.org/10.35467/sdq/110335

(2011) Minkina, M., Evolution of the Perception of the Threats to The Security of the Republic of Poland, The Journal of Slavic Military Studies, vol. 24, iss. 4, pp. 621-647, ISSN 1351-8046, 1556-3006. https://doi.org/10.1080/13518046.2011.624466

(2011) Minkina, M., Proces wywiadowczy. Cz. I, Zeszyty Naukowe AON, nr 1(82), s. 91-115, ISSN 0867-2245, 2299-6753. GICID: 01.3001.0004.8726

(2011) Minkina, M., Uwarunkowania funkcjonowania NATO i Unii Europejskiej we współczesnym środowisku bezpieczeństwa, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, nr 8, s. 143-149, ISSN 1730-0274. http://hdl.handle.net/11331/1999

(2009) Minkina, M., NATO – Unia Europejska. Współpraca i rywalizacja, Kwartalnik Bellona, nr 4, s. 39-49, ISSN 1897-7065.

(2008) Minkina, M., Ewolucja koncepcji użycia siły Sojuszu Północnoatlantyckiego w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, Przegląd Historyczno-Wojskowy, nr 4, s. 107-120, ISSN 1640-6281.

(2008) Minkina, M., Współczesny wywiad, Przegląd Historyczno-Wojskowy, nr 1, s. 93-118, ISSN 1640-6281.

(2006) Minkina, M., Zdolności ekspedycyjne Unii Europejskiej cz. 1, Myśl Wojskowa, nr 3, s. 43-58, ISSN 0209-3111.

Wypromował 6 doktorów. Jest autorem recenzji w postępowaniach o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Jest członkiem European Association for Security i Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.