Uniwersytet

Zdjęcie dr hab. Zbigniewa Karczmarzyka

Dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Nauk Chemicznych

Dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk studia wyższe odbył w latach 1978–1983 na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej w specjalności fizyka ciała stałego. Pracę doktorską pt. "Struktura i konformacja 7,8-dipodstawionych pochodnych teofiliny" wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Karolak-Wojciechowskiej z Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej obronił z wyróżnieniem przed Radą Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w 1994 roku, uzyskując stopień doktora chemii. W 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych w specjalności chemia organiczna nadany przez Radę Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w wyniku przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Wykorzystanie badań strukturalnych do analizy SAR na przykładzie analgetycznych izotiazolopirydyn”.

Dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk jest związany z uczelnią siedlecką od 1983 roku. Obecnie pracuje jako profesor uczelni w Instytucie Nauk Chemicznych pełniąc obowiązki kierownika Pracowni Rentgenowskiej. W działalności organizacyjnej pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Chemii ds. dydaktycznych oraz kierownika Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej. W latach 2012-2020 sprawował funkcję prorektora ds. rozwoju UPH, a od 2020 roku pełni funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.

W okresie od września 2002 roku do lutego 2003 roku odbył 6-miesięczny zagraniczny staż naukowy w Laboratorium Chemii Organicznej Uniwersytetu w Wageningen w Holandii w ramach stypendium przyznanego przez Ministerstwo Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Rybołówstwa Królestwa Holandii. W czasie stażu zajmował się badaniami rentgenowskimi związków organicznych wykazujących właściwości ciekłokrystaliczne.

Główna tematyka realizowanych przez niego prac badawczych obejmuje badania strukturalne związków organicznych i metaloorganicznych wykazujących rożne właściwości fizykochemiczne, w tym biologicznie czynnych z wykorzystaniem metod rentgenowskiej analizy strukturalnej kryształów, metod spektroskopowych, metod obliczeniowych chemii kwantowej oraz modelowania molekularnego. Dorobek naukowy obejmuje ponad sto oryginalnych prac naukowych indeksowanych w bazach Scopus i WoS oraz blisko sto pięćdziesiąt komunikatów naukowych prezentowanych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Był promotorem w zamkniętym i zakończonym obroną przewodzie doktorskim.

Dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk za osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymał Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Medal za Zasługi dla Siedleckiej Uczelni, nagrodę zespołową Ministra Zdrowia, nagrodę indywidualną I stopnia, nagrody indywidualne II i III stopnia oraz nagrodę zespołową III stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.