Uniwersytetdr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni

polonistka, literaturoznawczyni, lektor języka polskiego jako obcego; profesor uczelni;

Z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach związana jest od 2008 roku. Od 2020 roku jest  Dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych. W latach 2016-2018 była Dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii. Od 2019 roku jest Kierownikiem Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej.

Wykształcenie i kwalifikacje

W 1995 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek: filologia polska); W 2002 ukończyła na tejże uczelni Studia Doktoranckie i otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa ze specjalnością folklorystyczną. W 2016 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Ponadto, w 2010 ukończyła studia podyplomowe Collegium Civitas i Instytutu Sztuki PAN w Warszawie w ramach ścieżki: "Historia Sztuki. Perspektywa społeczna i polityczna", a w 2007 ukończyła „Kursu przygotowawczego dla kandydatów na lektorów zagranicznych języka polskiego jako obcego” (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Granty i projekty naukowe

Zrealizowała kilka grantów naukowych:

2007-2009 grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (KBN) nr N 103 032 32/1622; „Wanda – narodziny romantycznego imaginarium słowiańskiego w kontekście badań literaturoznawczych, antropologicznych i folklorystycznych, realizowany w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (wykonawca);

2013-2018 projekt Narodowego Programu Humanistyki, realizowany w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie – „Archiwa kobiet: piszące” (nr 0087/NPRH2/H11/81/2013) (wykonawca);

2016-2017 grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (DUN), moduł Umiędzynarodowienie 3a); „stworzenie anglojęzycznej wersji publikacji Ludowy obraz kobiety - perspektywa inności. Folklor i literatura"(Decyzja nr 807/P-DUN/2016) (kierownik projektu).

Działalność naukowa

Naukowo zajmuje się problematyką kobiecą w literaturze polskiej, sylwetkami pisarek i poetek, szczególnie tych zapomnianych czy nieznanych, ich twórczością, a od kilku lat także związkami i relacjami literatury i prawa. Opublikowała następujące monografie autorskie: Chleb w folklorze polskim – w poszukiwaniu znaczeń, Siedlce 2010; Inny obraz feminy. Szkice folklorystyczno-literackie, Siedlce 2012; Ludowy obraz kobiety – perspektywa inności. Folklor i literatura, Siedlce 2014 (wersja EN Folk Imagine of Woman. The Perspective of Otherness. Folklore and Literature, Kraków 2018), Literackie przestępczynie. Obrazy kobiecych demonów w wybranych utworach polskich, Siedlce 2019. Jest redaktorką kilku serii monografii zbiorowych o twórczości kobiet: serii „Różne odsłony kobiecych światów”; „Znane, nieznane, zapomniane”; „Literackie portrety kobiet. Antologia” oraz serii „Literatura i Prawo”; również autorką kilkudziesięciu artykułów, dotyczących wspomnianej problematyki, opublikowanych w kraju i za granicą. Zrecenzowała trzy prace doktorskie, poświęcone twórczości kobiet.

Międzynarodowe projekty dydaktyczne

Od 2008 roku realizuje międzynarodowe projekty dydaktyczne: MNiSW – dziś MEiN, BUWiWM – dziś NAWA, MSZ (Konsulaty RP), Kancelarii Senatu RP. W sumie zrealizowała ponad 20 takich projektów – jako kierownik i koordynator - szkół letnich języka polskiego i kultury polskiej, kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w Polsce, obozów edukacyjnych dla młodzieży polonijnej, kursów języka polskiego, prowadzonych w ramach programów: Solidarni z Białorusią i Solidarni z Ukrainą; w ramach promocji języka polskiego i kultury polskiej pozyskała również do realizacji granty NAWA z programu Promocja Języka Polskiego (realizowanych w partnerstwie z Czechami i z Litwą), a także z programu Polonista (realizowanych z Ukrainą); organizowała też Szkołę Letnią Języka Polskiego na Ukrainie (w Zamłyniu), na zlecenie Konsulatu RP w Łucku;

Pełnione funkcje:

- od 2018 roku ekspertka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w trzech programach: Programy dla studentów; Promocja uczelni za granicą; Mobilność krótkookresowa.

- w 2018 roku była ekspertem w Interdyscyplinarnym zespole do spraw projektów, zgłaszanych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, powołanego przez Ministra właściwego ds. nauki - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- od 2018 roku jest opiekunem merytorycznym stażystów i koordynatorem programu Polskiego Komitetu ds. UNESCO na stypendia badawcze dla młodych naukowców z zagranicy.

- od 2016 roku jest członkiem Rady Naukowej „Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych”, Białystok.

Jest członkiem kilku towarzystw:

- IOV (Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej, Sekcja Polska);

- PTL (Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, oddział Warszawa);

- TLiAM (Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, Warszawa);

- Komisji Historii Kobiet (Warszawa);

- Instytutu Studiów Kobiecych (Białystok);

Odznaczona medalem „Za zasługi dla Siedleckiej Uczelni”.